Σύσταση προς εμπλεκόμενα μέρη - Πλημμελής εφαρμογή εγγυήσεων σχετικά με Ε.Ι.Χ. Αυτοκίνητο (αρ. Πρωτ. 880)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η – Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ259 Α ́), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 13.07.07 αναφοράς του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ (αριθμ. πρωτ. εισερχ. ...Α/13.07.07), μεταξύ του ιδίου και της Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε, την 13η Ιουλίου 2007 την αναφορά του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ. Στην αναφορά αυτή δόθηκε αριθμ. πρωτ. ...Α/13.07.07.
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Β/.../20.07.07 διαβιβαστικό έγγραφο διαβιβάστηκε στην εταιρεία η παραπάνω αναφορά και ζητήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της.
Με το από 07/08/07 έγγραφο, το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. Β/..../07.08.07, η Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εξέθεσε τις απόψεις της στο «Συνήγορο του Καταναλωτή».
Επίσης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Β/..../29.08.07 έγγραφο διαβιβάστηκε στην A ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η παραπάνω αναφορά και ζητήθηκε να εκθέσει και εκείνη τις απόψεις της επί των καταγγελλομένων.

Με το από 06/09/07 έγγραφο το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. Β/..../07.09.07, η A ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εξέθεσε τις απόψεις της προς το «Συνήγορο του Καταναλωτή».
Εν συνεχεία, με το υπ’αριθ. πρωτ. Β/..../16.10.2007 έγγραφό μας, η Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η A ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ εκλήθησαν για την επίτευξη συμβιβασμού την 25η Οκτωβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της Αρχής επί της Λ. Αλεξάνδρας 144.

Ο Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ είναι κάτοχος του με αρ. κυκλοφορίας .... Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου τύπου ........., με αριθμό πλαισίου........, το οποίο αγόρασε στις 13/05/03 από την Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Κατά την αγορά του αυτοκινήτου, η A ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, επιπλέον της εργοστασιακής εγγύησης, παρείχε στον Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ μέχρι τη συμπλήρωση του 5ου έτους, την προνομιακή εγγύηση. Στα καλυπτόμενα εξαρτήματα από την πενταετή εγγύηση περιλαμβάνονται ο κεντρικός δίσκος, το πλατό και το ρουλεμάν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου υπάρχει φυσιολογική φθορά. Ωστόσο, την 04/07/07, όταν ο Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ μετέφερε το αυτοκίνητό του στο συνεργείο της Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ακινητοποιημένο εξαιτίας βλάβης στα ανωτέρω εξαρτήματα, αναγκάστηκε να πληρώσει το ποσό των 472,63 Ευρώ, προκειμένου να επισκευαστούν τα εν λόγω εξαρτήματα, τα καλυπτόμενα από την πενταετή προνομιακή εγγύηση. Αξιοσημείωτο δε, είναι και το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είχε διανύσει μόνο 22.778 χιλιόμετρα.

Η Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέσω της απαντητικής της επιστολής προς την Αρχή μας, υποστήριξε ότι το υλικό τριβής του συμπλέκτη είχε προχωρημένη φθορά από υπερθέρμανση, που ήταν απόρροια έντονης χρήσης. Εντόπισαν ότι η βλάβη έγκειται στο εσωτερικό του υλικού τριβής, όπου είναι το σημείο επαφής κατά την σύμπλεξη-αποσύμπλεξη των ταχυτήτων και όχι στο σημείο στήριξης του σετ συμπλέκτη. ∆εδομένης λοιπόν της εξαιρέσεως που προβλέπεται στην προνομιακή εγγύηση ότι το σετ συμπλέκτη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για φθορά λόγο χρήσης, αρνήθηκαν να καλύψουν το κόστος της εν λόγω επισκευής. Τα ίδια υποστήριξαν και κατά την απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αρχής μας, τόσο η ως άνω εταιρεία όσο και η Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία υποστήριξε ότι το αν πρόκειται για φυσιολογική φθορά ή όχι μπορεί να το κρίνει το συνεργείο από την κατάσταση καθώς και την εικόνα του ανταλλακτικού. Παρόλα αυτά η τελευταία απηύθυνε πρόταση στον Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ, η οποία συνίστατο σε 30% έκπτωση για τα επόμενα τρία (3) χρόνια σε ανταλλακτικά της εταιρείας, την οποία ο τελευταίος δεν αποδέχτηκε.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω