Σύσταση προς εμπλεκόμενα μέρη: Πώληση προϊόντων και αθέτηση ή πλημμελής εκπλήρωση υποχρέωσης προς παροχή εγγύησης (αρ.Πρωτ. 993)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
(άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη από το ν.3297/2004 (ΦΕΚ Α’ 259/23.12.2004) με τη συναινετική εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, έχοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα να προβαίνει σε συστάσεις και υποδείξεις προς τους προμηθευτές, εξέτασε αναφορά υποβληθείσα από τον κ. Β με θέμα την άρνηση της Α, να καλύψει σύμφωνα με την εγγύηση το κόστος επισκευής βλάβης σε φωτογραφική μηχανή μάρκας ....................... Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας συντάσσεται η παρούσα σύσταση κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο β ́ του ως άνω νόμου η οποία και κοινοποιείται αρμοδίως.

Β. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο κ. Β αγόρασε μια φωτογραφική μηχανή ......... από την αντιπροσωπεία Α στις ............ με 12μηνη εγγύηση συντήρησης. Στις ......... προσκόμισε τη μηχανή στο σέρβις της αντιπροσωπείας διότι είχε συμπυκνωθεί υδρατμός στην εσωτερική της επιφάνεια με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η εικόνα κατά τη λήψη.Ο τεχνικός της αντιπροσωπείας διέγνωσε τη βλάβη και ανέφερε στον κ. Β ότι πράγματι είχε επικαθήσει υγρασία του περιβάλλοντος στην εσωτερική επιφάνεια της μηχανής (CCD), λόγω εισόδου της συσκευής από ψυχρό περιβάλλον σε αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία. Σύμφωνα με την Α η εν λόγω φωτογραφική μηχανή δεν έχει κατασκευαστική αστοχία το δε πρόβλημα δημιουργήθηκε από την έκθεση της σε μη φυσιολογικές συνθήκες (υγρασία) και κακή χρήση αυτής. Για τους λόγους αυτούς ο καταναλωτής θα πρέπει να επιβαρυνθεί με το κόστος επισκευής της. Σύμφωνα με τον κ. Β η βλάβη είναι αποτέλεσμα κακής στεγανότητας και δεν οφείλεται σε κακή ή βίαιη χρήση από τον χρήστη. Κατά τους ισχυρισμούς του, η υγρασία της ατμόσφαιρας είναι αναπόφευκτη και δεν συνιστά βίαιη χρήση του προϊόντος. Επιπλέον, σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης που έλαβε ο καταναλωτής όταν αγόρασε τη φωτογραφική μηχανή, η εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος επισκευής βλαβών που προήλθαν από πτώση, πρόσκρουση, σύνθλιψη ή βίαιη χρήση.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δέχθηκε την αναφορά του κ. Β στις ............., στην οποία δόθηκε αριθμ. πρωτ. Η αναφορά αυτή διαβιβάστηκε στην Α, στις .......... με το αριθμ. πρωτ. ..... έγγραφό μας.

Η Α. διατύπωσε τις απόψεις της με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ........ και ......... έγγραφα που απέστειλε στην Αρχή μας. Επίσης, στις .......... στα πλαίσια της υπό του άρθρου 3 παράγραφος 1 του νόμου 3294/2004 προβλεπόμενης αρμοδιότητας του Συνηγόρου του Καταναλωτή για την εξώδικη επίλυση των καταναλωτικών διαφορών που άγονται ενώπιον του, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ενδιαφερόμενων μερών στα γραφεία του Συνηγόρου του Καταναλωτή, σύμφωνα με την αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως. Η προσπάθεια συναινετικής επίλυσης της υπόθεσης και επίτευξης συμβιβασμού απέβη άκαρπη.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω