Σύσταση-Πόρισμα προς εταιρεία ταχυμεταφορών: Ασαφής προσδιορισμός του τιμήματος παρεχόμενων υπηρεσιών (αρ. Πρωτ. 2394)

Θέμα: Πόρισμα-Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
Σχετ.:
(1) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 2967Α/22-9-2010 αναφορά και το υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχ. Α/7767/28-9-2010 συμπληρωματικό αυτής έγγραφο που υπέβαλε ο «Ψ καταγγέλλων» στον Συνήγορο του Καταναλωτή.
(2) Το από 27-10-2010 (υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχ. Α/8732/2-11-2010) απαντητικό έγγραφο της «Χ καταγγελλόμενης».

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, κατ’ άρθρο 4, παρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α’259), όπως ισχύει τροποποιημένος, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε την ανωτέρω, υπ’ αριθ. (1) σχετική αναφορά του «Ψ καταγγέλλοντα» και το συμπληρωματικό αυτής έγγραφο, τα οποία διαβίβασε με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α/7879/1-10-2010 έγγραφό του στη «Χ καταγγελλόμενη», θέτοντας συμπληρωματικά υπόψη της μια σειρά ζητημάτων για σχολιασμό.

Η Υπηρεσία μας έλαβε στις 2-11-2010 το ανωτέρω, υπ’ αριθ. (2) σχετικό έγγραφο της «Χ καταγγελλόμενης», που αφορά τοποθέτησή της επί των τεθέντων ζητημάτων.
Κατόπιν προσεκτικής μελέτης των περιστατικών της υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν εγγράφως τα εμπλεκόμενα μέρη, ο Συνήγορος του Καταναλωτή κρίνει ότι έχει στη διάθεσή του επαρκή στοιχεία, ώστε να προβεί στη σύνταξη και κατόπιν κοινοποίηση του παρόντος με στόχο την αποκατάσταση όσων προβληματικών -κατά την τεκμηριωμένη κρίση του- ζητημάτων εντόπισε στο πλαίσιο της έρευνάς του. Ως εκ τούτων, καταλήγουμε και θέτουμε υπόψη σας τις κάτωθι επισημάνσεις μας:

► Αποτελεί θεμελιώδη κανόνα του ∆ικαίου Καταναλωτή ότι κάθε μορφής επικοινωνία (προφορική και, σε κάθε περίπτωση, γραπτή), η οποία διαλαμβάνεται μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στο πλαίσιο μιας καταναλωτικής συναλλαγής τους, οφείλει να διέπεται από την αρχή της διαφάνειας.

Εφαρμογή της εν λόγω αρχής σημαίνει ότι ο προμηθευτής υπέχει απαρέγκλιτη υποχρέωση έναντι του καταναλωτή να του υποδεικνύει, τόσο κατά το προσυμβατικό όσο και κατά το ενδοσυμβατικό στάδιο της συναλλαγής, την ύπαρξη κάθε όρου που σχετίζεται με την κατάρτιση της σύμβασης, κατά τρόπο που να μην καταλείπει αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα του καταναλωτή να λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους.

Είναι αυτονόητο ότι με την αρχή της διαφάνειας εξασφαλίζεται πάνω απ’ όλα η ευχέρεια των καταναλωτών να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις συναλλαγής, εξισορροπώντας τη θέση τους απέναντι στην ανώτερη διαπραγματευτική δύναμη που κατά τεκμήριο διαθέτουν οι προμηθευτές. Εκ των σπουδαιότερων στοιχείων μιας συναλλαγής που πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει έγκαιρα ο καταναλωτής υπ’ ευθύνη του προμηθευτή είναι η απορρέουσα συνολική επιβάρυνσή του ή τουλάχιστον τα κριτήρια που επιτρέπουν τον ακριβή υπολογισμό της, αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να κριθεί ότι το τίμημα της συναλλαγής μένει αόριστο και ότι, επομένως, καταστρατηγείται μια σημαντική όψη της θεμελιώδους αρχής της διαφάνειας.
 

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω