Σύσταση-Πόρισμα προς Τραπεζικά ιδρύματα και εμπορικές επιχειρήσεις για επιβάρυνση καταναλωτή, λόγω κλοπής των πιστωτικών του καρτών και διενέργειας παράνομων συναλλαγών (αρ. Πρωτ. 1562)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η – Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ259 Α ́), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 16.11.2006 αναφοράς του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ (αριθμ. πρωτ. εισερχ...), μεταξύ του ιδίου και αφενός των Α και Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ και αφετέρου των Γ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και μετά τις δύο συναντήσεις προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβαν χώρα στα γραφεία της Αρχής, η μεν πρώτη με τις δύο ως άνω Τράπεζες την 09.05.2007, η δε δεύτερη με τις ως άνω επιχειρήσεις την 06.06.2007, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε, την 16η Νοεμβρίου 2006 την αναφορά του Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ. Στην αναφορά αυτή δόθηκε αριθμ. πρωτ... Με το από 22 Νοεμβρίου 2006 (αρ.πρωτ....) έγγραφό μας διαβιβάσαμε στις Α και Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ την παραπάνω αναφορά και ζητήσαμε να μας εκθέσουν τις απόψεις τους.
Με την από 13 Μαρτίου 2007 (αρ.πρωτ....) επιστολή μας ζητήσαμε από τις Α και Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ να μας εκθέσουν εκ νέου τις απόψεις τους, παραθέτοντάς μας τις απαραίτητες διευκρινίσεις.
Με τα από 13 Μαρτίου 2007 (αρ.πρωτ....) έγγραφά μας διαβιβάσαμε στις Γ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ αντίστοιχα την παραπάνω αναφορά και ζητήσαμε να μας εκθέσουν τις απόψεις τους.
Με τα από 12 Απριλίου 2007 (αρ.πρωτ....) υπομνηστικά μας έγγραφα διαβιβάσαμε εκ νέου σε τέσσερις από τις Γ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ αντίστοιχα την παραπάνω αναφορά και ζητήσαμε να μας εκθέσουν τις απόψεις τους.
Με το από 29 Μαρτίου 2007 (αρ.πρωτ....) έγγραφό μας διαβιβάσαμε σε κάποια από τις Γ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ την παραπάνω αναφορά και ζητήσαμε να μας εκθέσει τις απόψεις της.
Με το από 29 Νοεμβρίου 2006 έγγραφό της το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ...., η Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ εξέθεσε τις απόψεις της στο Συνήγορο του Καταναλωτή, παραπέμποντάς μας στις απαντητικές επιστολές της (Νο ...και...) προς τον Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ. Επίσης, με το από 16 Μαΐου 2007 έγγραφό της το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ...., η ως άνω Τράπεζα εξέθεσε εκ νέου τις απόψεις της στο Συνήγορο του Καταναλωτή.
Με το από 7 Δεκεμβρίου 2006 έγγραφό της το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ...., η Β ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ εξέθεσε τις απόψεις της, παραπέμποντάς μας στην από 5 Δεκεμβρίου 2006 απαντητική της επιστολή προς τον Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑ. Επίσης με το από 25 Απριλίου 2007 έγγραφό της το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ...., η ως άνω Τράπεζα εξέθεσε εκ νέου τις απόψεις της στο Συνήγορο του Καταναλωτή.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω