Έγγραφη Σύσταση-Πόρισμα προς ασφαλιστική εταιρία: Ασφάλιση συνταξιοδότησης με συμπληρωματική κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων (ΑΠΑ) σε περίπτωση μόνιμης και ολικής ανικανότητας προς εργασία. Αντισυμβατική άρνηση της εταιρίας να ενεργοποιήσει την ΑΠΑ και μονομερής ακύρωση αυτής με την αιτιολογία ότι, αφού ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος, δεν υφίσταται ο ασφαλιστικός κίνδυνος που απαιτείται για τη σύναψη της ΑΠΑ. (αρ.Πρωτ. 16743)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η – Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ ́ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 11.06.2013 αναφοράς του κ. (***) (αριθμ. πρωτ. εισερχ. ***), σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε στις 11 Ιουνίου 2013 την αναφορά του κ. (***), στην οποία δόθηκε αριθμ. πρωτ (***). Με την αναφορά του ο καταγγέλλων παραπονείται για την αντισυμβατική άρνηση της εταιρίας να ενεργοποιήσει την Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας προς εργασία και την μονομερή ακύρωση αυτής από την εταιρία.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16018/27.06.2013 έγγραφό του, ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» διαβίβασε στην καταγγελλόμενη ασφαλιστική εταιρία την παραπάνω αναφορά και ζήτησε να εκθέσει τις απόψεις της. Επί του ανωτέρω εγγράφου μας, η εταιρία απέστειλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 17149/16.07.2013 απάντησή της.

Προκειμένου να επιχειρηθεί η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, τα εμπλεκόμενα μέρη  εκλήθησαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19462/03.09.2013 έγγραφο του «Συνηγόρου του Καταναλωτή» στις 26 Σεπτεμβρίου 2013 στα γραφεία της Αρχής. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία, αφού έγινε ανταλλαγή απόψεων, υπεγράφη το με αριθμ. πρωτ. 21093/26.09.2013 πρακτικό συνάντησης για την επίτευξη συμβιβασμού, με το οποίο η καταγγελλόμενη εταιρία, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. (***), Διευθυντή Αποζημιώσεων της εταιρίας και την κα (***), δικηγόρο της εταιρίας, συμφώνησε να επανεξετάσει την εν θέματι υπόθεση και να ενημερώσει σχετικά εγγράφως.

Σε συνέχεια του ανωτέρω πρακτικού, η εταιρία έστειλε το υπ' αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 22526/16.10.2013 έγγραφό της, στο οποίο εξέθεσε συμπληρωματικά τις απόψεις της και ενέμεινε στις αρχικές της θέσεις.

Ειδικότερα, ο κ. (***) έχει συνάψει με την (***) το υπ' αριθμ. (***)/10.10.1998 ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής. Η εν λόγω ασφαλιστική σύμβαση, πλην της βασικής ασφάλισης ζωής, που είναι η εγγυημένη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών, περιλαμβάνει και πρόσθετη κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας.

Ο κ. (***) ζήτησε την ενεργοποίηση της Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων, λόγω διάγνωσης λεμφώματος τον Απρίλιο του 2012, αίτημα, το οποίο δεν έγινε δεκτό από την εταιρία, με την αιτιολογία ότι είχε προηγηθεί της ασθένειας η συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου λόγω γήρατος. Ο ασφαλισμένος, δυνάμει της υπ' αριθμ. 4723/04.11.2011 απόφασης του ΙΚΑ, έλαβε σύνταξη γήρατος με ισχύ από την 31.01.2011. Επομένως, μετά την ανωτέρω συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου, η εταιρία θεωρεί ότι, αφού ο ασφαλισμένος δεν εξακολουθεί να εργάζεται, δεν υφίσταται ο ασφαλιστικός κίνδυνος που απαιτείται για τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης και προβαίνει σε κατάργηση της εν λόγω συμπληρωματικής κάλυψης με την υπ' αριθμ. 3201 πρόσθετη πράξη με ισχύ από 31.01.2011.

Εν τω μεταξύ, ο ασφαλισμένος ειδοποιήθηκε μέσω του ασφαλιστικού του συμβούλου για την έκδοση επιταγής της εταιρίας, που αφορούσε σε επιστροφή ασφαλίστρων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, για την περίοδο από την συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου στις 31.01.2011, λόγω ακύρωσης του εν λόγω παραρτήματος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω