Σύσταση-Πόρισμα προς τραπεζικά ιδρύματα. Παράνομη χρέωση προμήθειας για κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμούς τρίτων (αρ. Πρωτ. 1600)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη από το ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04) με τη συναινετική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, δέχθηκε αναφορές καταναλωτών με αίτημα την επιστροφή εξόδων ύψους από 1,20€ έως 1,50€ που τους χρέωσαν οι καταγγελλόμενες Τράπεζες για κάθε κατάθεση χρηματικών ποσών που έκαναν σε λογαριασμούς τρίτων. Ο σχετικός όρος που προβλέπεται στο τιμολόγιο εργασιών κάθε τράπεζας το οποίο είναι αναρτημένο σύμφωνα με την Π∆/ΤΕ 2501/2002 σε κάθε τραπεζικό κατάστημα, αποτελεί Γενικό Όρο Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.) και συνεπώς ελέγχεται για την καταχρηστικότητά του βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών.
Με σχετικά έγγραφα διαβιβάσαμε τις σχετικές αναφορές στις αρμόδιες Τράπεζες και ζητήσαμε να μας εκθέσουν τις απόψεις τους.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004, έπειτα από ενδελεχή μελέτη των περιπτώσεων που τέθηκαν υπόψη της Αρχής και συνεκτιμώντας το σύνολο των ισχυρισμών και επιχειρημάτων που διατυπώθηκαν από τις τράπεζες στα απαντητικά τους έγγραφα, διαπιστώνουμε τα εξής:

1. Συνηθισμένη πρακτική των καταγγελλόμενων Τραπεζών είναι η χρέωση προμήθειας για κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου προσώπου η οποία κυμαίνεται από 1,20€ έως 1,50€, ανάλογα εάν γίνεται μέσω ταμείου Τραπέζης ή μέσω e-banking. H σχετική χρέωση προβλέπεται στο τιμολόγιο εργασιών κάθε Τράπεζας το οποίο είναι αναρτημένο σύμφωνα με την Π∆/ΤΕ 2501/2002 σε κάθε τραπεζικό κατάστημα. Η σχετική χρέωση, από τη στιγμή που συνιστά όρο προδιατυπωμένο από τις τράπεζες και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους δανειολήπτες, αποτελεί Γενικό Όρο Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.) και συνεπώς ελέγχεται για την καταχρηστικότητά της, βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω