Έγγραφη Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε εταιρία παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για πλημμελή ενημέρωση συνδρομητή της κατά την είσοδό του σε χώρα εκτός ΕΕ σχετικά με υφιστάμενους περιορισμούς όσον αφορά στην πληροφόρησή του για τη συνολική κατανάλωση και την εγγύηση για τη μη υπέρβαση συγκεκριμένου χρηματικού ορίου σε καθεστώς περιαγωγής (αρ. Πρωτ. 21292)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα (άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004).

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ ́ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 19.12.2017 αναφοράς του κ. ΔΛ (αριθ. πρωτ. εισερχομένου 47937/19.12.2017) και ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Στην αναφορά του ο κ. ΔΛ διαμαρτύρεται κατά της εταιρίας ΧΧΧΧΧΧΧ επειδή σε ταξίδι που έκανε στην Ολλανδία μέσω Τουρκίας, κατά την παραμονή του στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, χρεώθηκε με ποσό ύψους 561,58 ευρώ, εκ των οποίων τα 518,451 λόγω υπερβάλλουσας κατανάλωσης όγκου δεδομένων 39MB μέσω περιαγωγής. Η εταιρία δεν ενεργοποίησε την φραγή όταν η κατανάλωση έφτασε σε ένα προκαθορισμένο όριο δεδομένων, το οποίο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 531/2012 είναι 50 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για μηνιαία περίοδο τιμολόγησης. Στη συνέχεια, επειδή δεν υπήρξε επίλυση της διαφοράς από την εταιρία, ο κ. ΔΛ μετέφερε τις συνδέσεις του σε έτερο πάροχο, με αποτέλεσμα να χρεωθεί επιπλέον αναπόσβεστα ποσά επιδότησης για τις συνδέσεις αυτές.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω