Έγγραφη Σύσταση προς εταιρία παροχής αερίου σχετικά με άρνηση σύναψης νέας σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου με τον μισθωτή ακινήτου λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από σύμβαση προμήθειας με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου (άρθρο 9ζ ν.2251/1994, όπως ισχύεi) (αρ.Πρωτ. 29905)

ΘΕΜΑ: Αναφορά του κ. ........
Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 10 Νοεμβρίου 2015 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 27010) αναφοράς του κ. ....... στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α') σχετικά με την άρνηση σύναψης νέας σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου με τον μισθωτή ακινήτου λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από σύμβαση προμήθειας με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α') και έχοντας υπόψη:

α) το δικαίωμα του μισθωτή – χρήστη ακινήτου, να προβαίνει σε σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου στο όνομα του, στο πλαίσιο της συνήθους και καλόπιστης και συμφωνημένης χρήσης του μισθίου (βλ. Α. Γεωργιάδης - Μ. Σταθόπουλος, Αστικός Κώδικας, 2001, άρθρο ΑΚ 594, 318 σελ.),

β) ότι η άσκηση του ως άνω δικαιώματος από τον μισθωτή, και ιδίως η γνωστοποίηση της άσκησης αυτού προς την εταιρεία μέσω της υποβολής αίτησης σύναψης σύμβασης αποτελεί λόγο απόσβεσης της υπό στενή έννοια διαρκούς ενοχικής σχέσης μεταξύ ιδιοκτήτη και Προμηθευτή φυσικού αερίου, δηλαδή των συγκεκριμένων επιμέρους ενοχών απαίτησης προμήθειας φυσικού αερίου και καταβολής του σχετικού αντιτίμου, χωρίς να επηρεάζει τις έως τότε γεννηθείσες αξιώσεις των μερών, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ (βλ. Α. Γεωργιάδης - Μ. Σταθόπουλος, Αστικός Κώδικας, 2001, Απόσβεσις των Ενοχών, 448 σελ.).
Η υπό κρίση πρακτική, άλλωστε, ισχύει ήδη και εφαρμόζεται απαρέγκλιτα στην συγγενη Ενεργειακή Αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας (βλ. ν. 4001/2011),

γ) ότι ο όρος της εξόφλησης ή ανάληψης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από την προμήθεια φυσικού αερίου του προηγούμενου χρήστη του ακινήτου, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η σύναψη νέας σύμβασης προμήθειας με τον νέο χρήστη του ακινήτου (βλ. και ΑΚ 965) συνιστά επιθετική εμπορική πρακτική (βλ. άρθρο 9ζ ν.2251/1994, όπως ισχύει) και ιδίως παράνομο εμπόδιο άσκησης του δικαιώματος σύναψης της σύμβασης (άρθρο 9ζ του ν. 2251/1994) το οποίο ενδέχεται να στρεβλώνει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του καταναλωτή ως προς την καταβολή της σχετικής οφειλής (βλ. και άρθρο 2 του ν.2251/1994),

δ) το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις εκ της σύναψης νέας σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή και δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος περιουσιακής ζημίας για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή τον Προμηθευτή φυσικού αερίου ενώ αντίθετα η μη παροχή φυσικού αερίου, ιδίως κατά τη διάρκεια ψυχρών περιόδων, είναι αναγκαία για την σωματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική υπόσταση του ανθρώπου (57 ΑΚ) με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Ι) Απευθύνει σύσταση προς την Εταιρεία Παροχής Αερίου ........ να προχωρήσει στην αποδοχή της σύναψης νέας σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου με τον μισθωτή του υπό κρίση ακινήτου.

ΙΙ) Καλεί την Εταιρεία Παροχής Αερίου ...... και τον κ........ να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση.

ΙΙΙ) Αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που η Εταιρεία Παροχής Αερίου ...... και ο ..... δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν.3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04).

ΙV) Διαβιβάζει την παρούσα σύσταση στη ΡΑΕ και στη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις δικές τους κατά νόμο ενέργειες.
 

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Λευτέρης Γ. Ζαγορίτης

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω