Έγγραφη Σύσταση προς εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: Εξ' αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και δικαίωμα της εντός δεκατετραημέρου υπαναχώρησης: Καταχρηστικός ο Γ.Ο.Σ. περί απώλειας του δικαιώματος της υπαναχώρησης σε περίπτωση ενεργοποίησης του/-ης καταναλωτή/-τριας στο δίκτυο της εταιρείας, ακόμα και αν αυτός/-η έχει ρητά συγκατατεθεί στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας πριν την πάροδο του δεκατετραημέρου (αρ. Πρωτ. 3928)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΠΟΡΙΣΜΑ
(Άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004)

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου (***)/(***) αναφορά της κ. (***) κατά της εταιρείας (***), με την οποία η καταναλώτρια αιτείται τη διαμεσολάβηση της Αρχής μας για την αποχρέωση του ποσού των εκατόν εξήντα ευρώ και εξήντα λεπτών (160,60 ευρώ), που η εταιρεία σας της καταλόγισε. Το ως άνω ποσό αναλύεται σε τέλος ενεργοποίησης, ύψους 35 ευρώ, σε χρέωση αναλογίας παγίου για το χρονικό διάστημα από 13/05/2016 έως και 25/06/2016, ύψους 5,60 ευρώ και σε τέλος πρόωρης αποσύνδεσης, λόγω μονομερούς καταγγελίας της μεταξύ σας σύμβασης πριν τη λήξη της, ύψους 120 ευρώ. Η εταιρεία σας αιτιολόγησε τις ανωτέρω χρεώσεις προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η καταναλώτρια άσκησε εκπρόθεσμα το δικαίωμά της για υπαναχώρηση από την εξ αποστάσεως συναφθείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σε συνέχεια της διαβίβασης της ως άνω αναφοράς στην καταγγελλόμενη επιχείρηση με το με αριθμ. πρωτ. 28763/26 Σεπτεμβρίου 2016 έγγραφό μας, η τελευταία μάς απέστειλε τη με αριθμ.πρωτ. εισερχομένου 29626/3 Οκτωβρίου 2016 απαντητική της επιστολή, με την οποία αρνείται την ικανοποίηση του αιτήματος της καταγγέλλουσας, επικαλούμενη την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος ακύρωσης αίτησης φορητότητας που απορρέει από τον ομώνυμο Κανονισμό1, ο οποίος ορίζει ότι σε περίπτωση αποδεσμοποίησης τοπικού βρόχου ή κατασκευής νέου βρόχου, ο συνδρομητής δικαιούται να υποβάλει αίτημα ακύρωσης τουλάχιστον μέχρι τρεις (3) μέρες πριν την ημερομηνία της αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου ή της κατασκευής του νέου.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω