Έγγραφη Σύσταση σχετικά με αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή - Γενικοί Όροι Συναλλαγών - Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (αρ. Πρωτ. 10793)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
(Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004)


Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 3297/2004 όπως ισχύει τροποποιημένος, με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν υποβολής της από 24.01.2011 αναφοράς του κ. .... (αρ. πρωτ. εισερχ. 481Α/25.01.2011) κατά της εταιρείας .... και κατόπιν της συνάντησης προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εν λόγω αναφορά, στις 22.05.2010 ο αναφέρων αγόρασε από την εταιρεία .....έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή της εταιρείας .... και συγκεκριμένα το μοντέλο ...., το οποίο συνοδευόταν, όπως αναφερόταν σε σχετική διαφήμιση της αναφερόμενης εταιρείας που είναι η αντιπροσωπεία της εταιρείας .... στην Ελλάδα, από εγγύηση αντικατάστασης ακόμα και σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή κλοπής εντός ενός έτους. Στις 21.01.2011 κατόπιν διάρρηξης στην οικία του αναφέροντα, την οποία δήλωσε ο αναφέρων στο Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας, μεταξύ άλλων εκλάπη και ο ανωτέρω υπολογιστής. Στη συνέχεια, σε επικοινωνία του με την αναφερόμενη επιχείρηση πληροφορήθηκε ότι, η διαφημιζόμενη εκτεταμένη εγγύηση η οποία παρέχει κάλυψη σε περίπτωση κλοπής, ατυχήματος ή απώλειας δεν ίσχυε στη δική του περίπτωση, καθώς δεν είχε προβεί στη σχετική ηλεκτρονική δήλωση των στοιχείων του εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς του ηλεκτρονικού υπολογιστή του και για το λόγο αυτό η εταιρεία δεν επρόκειτο να αντικαταστήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του αναφέροντα.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εταιρείας, ο καταναλωτής προέβη μεν στην ενεργοποίηση της βασικής εγγύησης που παρέχει η εταιρεία, όχι όμως της ως άνω εκτεταμένης εγγύησης και, επομένως, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν καλύπτεται από αυτήν.

2. Κατά τη μελέτη της κρινόμενης καταναλωτικής διαφοράς και για την έκδοση της παρούσας σύστασης, λήφθηκαν υπόψη τα κατωτέρω έγγραφα:
α) Η υπ'αριθμ. πρωτ. εισερχ. 481Α/25.01.2011 αναφορά
β)Η υπ'αριθμ. πρωτ. εισερχ. Α/2321/24.03.2011 επιστολή της αναφερόμενης εταιρείας.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω