Σύσταση: Υποχρέωση παροχής εγγύησης για καινούργια καταναλωτικά προϊόντα διαρκείας (αρ. Πρωτ. 3908)

ΣΥΣΤΑΣΗ
(άρθρα 3 παρ. 1 & 2 / 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως ισχύει)

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε την από ... αναφορά του κ. ... κατά της εταιρείας με την επωνυμία ... Στην ως άνω αναφορά δόθηκε αριθμός πρωτοκόλλου ... Με το υπ’ αριθ. πρωτ. ... έγγραφο διαβιβάσαμε την αναφορά στην καταγγελλόμενη εταιρεία και καλέσαμε τους εκπροσώπους της να μας εκθέσουν τις απόψεις τους και να μας  αποστείλουν κάθε έγγραφο χρήσιμο για τη διερεύνηση της υπόθεσης, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών.

Με τα υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχ. ... και ... έγγραφα εκτέθηκαν στην Αρχή μας οι απόψεις της εταιρείας επί του θέματος.

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. ... έγγραφο καλέσαμε τα μέρη να παραστούν (την ...) στα γραφεία του Συνηγόρου του Καταναλωτή για την επίτευξη συμβιβασμού και την κατάρτιση πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 ν. 3297/2004 (όπως ισχύει). Κατά την ανωτέρω ημέρα και ώρα προσήλθε στα γραφεία μας ο καταγγέλλων αλλά δεν προσήλθαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας.
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των στοιχείων της υπόθεσης, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Α) Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων ρυθμίζεται ειδικά από τις διατάξεις των άρθρων 534 επ. του Αστικού Κώδικα (όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 3043/2002 στο πλαίσιο προσαρμογής της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω