Έγγραφη Σύσταση προς εταιρία παροχής αερίου σχετικά με ένταξη ΓΟΣ στη σύμβαση - Ευκρινής αναφορά (άρθρο 2 του ν. 2251/1994) (αρ. Πρωτ. 5452)

ΘΕΜΑ: Αναφορά της κ. ......., (αρ. πρωτ. εισερχ. 930/15-01-2015).

Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 15 Ιανουαρίου 2015 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 24176/08-11-2013) της κ. ......σχετικά με τη χρέωση πρόσθετων τελών
σύνδεσης, ύψους 455 ευρώ, λόγω μη πραγματοποίησης σύνδεσης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, μετά από μεταβίβαση της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α') κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης των εγγράφων της υπό κρίση υπόθεσης και έχοντας υπόψη:

1α) Τις διατάξεις του άρθρου 9ε του ν. 2251/1994 ΦΕΚ Α' 191, όπως ισχύει, σχετικά με την απαγόρευση παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών, οι οποίες υιοθετούνται πριν, κατά τη διάρκεια και ύστερα από εμπορική συναλλαγή που σχετίζεται με συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και το δικαίωμα αποζημίωσης του καταναλωτή από την εφαρμογή των σχετικών πρακτικών (άρθρο 9θ ως άνω νόμου, και 140 επ. 197 επ. ΑΚ).
Επισημαίνεται ότι μια εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική, μεταξύ άλλων, όταν, λαμβανομένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό του τιμήματος, τις οποίες χρειάζεται ο μέσος καταναλωτής για να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση συναλλαγής, με αποτέλεσμα να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία πιθανόν, χωρίς αυτές, δεν θα ελάμβανε.

β) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης των γενικών όρων συναλλαγών στη σύμβαση και ιδίως τη ρητή και ευκρινή,
έγγραφη παραπομπή στην ύπαρξη των όρων (χωρίς μικρά δυσανάγνωστα τυπογραφικά στοιχεία) και τη δυνατότητα πραγματικής γνώσης αυτών (βλ.Αλεξανδρίδου, Δίκαιο
Προστασίας Καταναλωτή, σελ. 97 επ.), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 σχετικά με την ερμηνεία των γενικών όρων συναλλαγών υπέρ του καταναλωτή.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω