Σύσταση-Πόρισμα προς τραπεζικό ίδρυμα για αυθαίρετες αναπροσαρμογές κυμαινομένου επιτοκίου σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων - Ερμηνεία αμφιβόλου όρου - Προσυμβατική ευθύνη τραπεζικού ιδρύματος (αρ.Πρωτ. 1637)

Θέμα: Έγγραφη Σύσταση-Πόρισμα.
Σχετ.: Αρ. πρωτ. Β/1642/07.03.2008 και 99/20.1.2009 έγγραφά μας

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, που αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη από το Ν.3297/2004 (ΦΕΚ Α’ 259) με τη συναινετική εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, δέχθηκε αναφορές ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΩΝ κατά της Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με αριθμούς πρωτοκόλλου 1991Α, 1992Α, 1993Α, 1995Α, 1996Α, 1997Α, 1998Α, 1999Α, 2000Α, 2001Α, 2002Α, 2003Α, 2004Α, 2005Α, 2006Α, 2007Α, 2008Α, 2009Α, 2010Α, 2011Α, 2012Α, 2013Α, 2014Α, 2015Α, 2016Α, 2017Α, 2018Α, 2019Α, 2028Α τις 23.05.08, 2231Α/06.06.2008, 3320Α/14.08.2008, 3379Α/25.08.2008, 3380Α/25.08.2008, 3413Α/27.08.2008 και 4168Α/27.10.2008.

Με τις ανωτέρω αναφορές οι 37 ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ αναφέρουν ότι είχαν συνάψει συμβάσεις στεγαστικού δανείου από την Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με επιτόκιο 4,00% ως ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ)- ΣΔ67 με διάρκεια αποπληρωμής τα τριάντα (30) χρόνια. Το εν λόγω επιτόκιο επιβαρυνόταν με την εισφορά του Ν.128/75, ενώ στο παράρτημα της δανειακής σύμβασης οριζόταν σαφώς ότι η εν λόγω εισφορά επιβαρύνει το τραπεζικό ίδρυμα.

Επιπλέον, η ενημέρωση που έλαβαν από τους αρμόδιους υπαλλήλους του υποκαταστήματος της τράπεζας στη Φλώρινα ειδικά όσον αφορά το ύψος του επιτοκίου του συγκεκριμένου είδους δανείου ήταν ασαφής υπό την έννοια ότι τους παρασχέθηκε η προφορική διαβεβαίωση πως αυτό θα παρέμενε σταθερό με πιθανότητα μόνο να μειωθεί κι όχι να αυξηθεί. Έκτοτε, το προαναφερόμενο επιτόκιο των 4% έχει αυξηθεί, ώστε να διαμορφωθεί τον Οκτώβριο του 2008 στο 5,20%, το Νοέμβριο του 2008 στο 5,45% και να μειωθεί ξανά το Δεκέμβριο του 2008 στο 5,20%.

Ενόψει των παραπάνω, στο πλαίσιο της κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α’ 259) αρμοδιότητας του Συνηγόρου του Καταναλωτή και κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των φακέλων των υπό κρίση διαφορών, σας ενημερώνουμε ότι η Αρχή μας έχει ήδη προβεί στην έκδοση έγγραφης σύστασης – πορίσματος (αρ. πρωτ. 99/20.01.2009) σχετικά με τον όρο αναπροσαρμογής του επιτοκίου στη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων, την προσυμβατική ενημέρωση που έλαβαν οι δανειολήπτες και την επιστροφή των πρόσθετων επιβαρύνσεων που χρεώθηκαν.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της εν θέματι αναφοράς ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Ι. Απευθύνει σύσταση στη Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 1. Να επιστρέψει στους ανωτέρω 37 δανειολήπτες ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (άρ.904 επ. ΑΚ) και για την ανόρθωση της ζημίας τους από τις διαπραγματεύσεις (άρ.197-198 ΑΚ) τα ποσά των επιπλέον τόκων που εισπράχθηκαν πέραν του συμφωνημένου αρχικού επιτοκίου των δανειακών τους συμβάσεων και το ποσοστό 0,12% της εισφοράς του Ν.128/75 που επιβάρυνε τις δόσεις τους και 2. Να τροποποιήσει κατόπιν νέας συμφωνίας με τους 37 δανειολήπτες-καταγγέλλοντες τον επίμαχο σχετικό όρο, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση των τελευταίων, προκειμένου να επιτευχθεί η δίκαιη επαναφορά της συμβατικής ισορροπίας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω