Έγγραφη Σύσταση προς εισαγωγική εταιρεία αυτοκινήτων: Προϊόν με πραγματικό ελάττωμα - Ακαταλληλότητα προϊόντος προς χρήση, για την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα της ίδιας κατηγορίας (αρ. Πρωτ. 5662)

Θέμα: Πόρισμα - Σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή.
Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. .................... αναφορά του “Ψ” καταναλωτή στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004 (Α’ 259), όπως ισχύει, με σκοπό τη φιλική επίλυση της διαφοράς που έχει ανακύψει μεταξύ του “Ψ” καταναλωτή (εφεξής: “ο αναφέρων”) και της “Χ” εταιρείας, γενικής αντιπροσώπου των αυτοκινήτων ….................. στην Ελλάδα (εφεξής: “η αναφερόμενη”), σας αποστέλλουμε την παρούσα για να σας γνωρίσουμε ότι ύστερα από ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων του φακέλου της ανωτέρω σχετικής αναφοράς, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα: 

Α. Περιστατικά της υπόθεσης

Στις 3-8-2017, ο αναφέρων προχώρησε στην αγορά καινούργιου αυτοκινήτου μάρκας …................, μοντέλο ................, μέρος του στάνταρ εξοπλισμού του οποίου ήταν και το σύστημα πλοήγησης. Το εν λόγω σύστημα, αν και χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα για την παρουσίαση των χαρτών και την παροχή οδηγιών πλοήγησης, εντούτοις δεν δέχεται, μέσω του εικονικού πληκτρολογίου που παρέχεται, την εισαγωγή ελληνικών χαρακτήρων, με αποτέλεσμα η είσοδος των διευθύνσεων να είναι δυνατή μόνο με ελληνικές λέξεις γραμμένες με λατινικούς χαρακτήρες (κοινώς, greeklish). 

Το συγκεκριμένο πρόβλημα, την ύπαρξη του οποίου δεν αρνείται η αναφερόμενη, φαίνεται να είναι αντιμετωπίσιμο μόνο με αναβάθμιση λογισμικού, η οποία, ωστόσο, δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμη ούτε μπορεί να διευκρινιστεί με ακρίβεια από την αναφερόμενη η διαθεσιμότητά της μελλοντικά.

Επίσης, δεδομένου ότι το σύστημα πλοήγησης αποτελεί ενσωματωμένο και, δη, αναπόσπαστο μέρος μιας κεντρικής και πολυχρηστικής ηλεκτρονικής μονάδας του οχήματος για την επιτέλεση ενός συνόλου αλληλένδετων λειτουργιών τεχνολογίας, όπως αναπαραγωγή πολυμέσων, συνδεσιμότητα τηλεφώνου και πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες, δεν είναι τεχνικά εφικτή η εξαγωγή του, μεμονωμένα, και η αντικατάστασή του από άλλο της επιλογής του αναφέροντα.

Κατά την άποψη του αναφέροντα, το ανωτέρω πρόβλημα συνιστά ελάττωμα του συστήματος, ενώ για την αναφερόμενη όχι.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω