Έγγραφη Σύσταση σχετικά με καθορισμό τέλους σύνδεσης και τέλους απεγκατάστασης παροχής φυσικού αερίου (βλ. όρος 4.1.5 της ’δειας Διανομής Φυσικού Αερίου, παρ. 7 άρθρο 2 ν. 2251/1994, ΑΚ 682, 371, 379Α) (αρ. Πρωτ. 4347)

ΘΕΜΑ: Αναφορά του κ. .........., (αρ. πρωτ. εισερχ. 24176/08-11-2013).

Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 8 Νοεμβρίου 2013 αναφορά (αρ. πρωτ. εισερχομένου 24176/08-11-2013) του ........... σχετικά με τη χρέωση τελών σύνδεσης και αποσύνδεσης της ατομικής παροχής φυσικού αερίου για θέρμανση του καταστήματος του, αξίας 600 και 300 ευρώ αντίστοιχα, μετά από αναίτια καταγγελία της σύμβασης από τον ίδιο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α') και έχοντας υπόψη:

α) i) τις διατάξεις του όρου 4.1.5 της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β 1087/2000) σχετικά με τον καθορισμό του τέλους σύνδεσης σύμφωνα με το κόστος (εργασίες, υλικά, δαπάνη μετρητή) πραγματοποίησης της εγκατάστασης (πιο συγκεκριμένα, το μέσο κόστος των εγκαταστάσεων που αναμένεται να συνδεθούν εντός του οικείου ημερολογιακού έτους) καθώς και τους αντίστοιχους όρους της σύμβασης παροχής φυσικού αερίου σχετικά με τον καθορισμό των τελών σύνδεσης σύμφωνα με τον αριθμό των Πελατών και το κόστος κατασκευής της σύνδεσης (ιδίως παροχετευτικός αγωγός, στήλη).

ii) τη νομιμότητα του όρου 6.1 της σύμβασης παροχής φυσικου αερίου σχετικά με την αξίωση του κόστος που προκύπτει για την αποξήλωση της εξωτερικής εγκατάστασης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης (βλ. και 682 ΑΚ).

β) i) ότι γενικοί όροι συναλλαγών σχετικά με τον καθορισμό του τιμήματος ελέγχονται ως προς το ύψος τους και μπορούν να κριθούν άκυροι ως καταχρηστικοί (παρ. 7 άρθρο 2 ν. 2251/1994) εφόσον αντίκεινται στις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών (βλ. 281, 288 ΑΚ, 179 ΑΚ αλλά και 371 ΑΚ περί της δίκαιης κρίσης κατά τον μονομερή προσδιορισμό της παροχής και τέλος, την αρχή της προστασίας της ιδιωτικής αυτονομίας, μέσω την εύλογης αντιστοιχίας των ανταλλασσόμενων παροχών).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω