Σύσταση-πόρισμα προς ασφαλιστική εταιρία. Ακυρότητα καταγγελίας ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Παράνομη άρνηση καταβολής ασφαλίσματος. Το ότι ο ασφαλισμένος παραβίασε την προσυμβατική του υποχρέωση για αληθή περιγραφή των αντικειμενικά ουσιωδών στοιχείων ή περιστατικών του κινδύνου, οφείλει να αποδείξει ο ασφαλιστής (άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2496/1997)(αρ. Πρωτ. 1322)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η – Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ ́ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 23.07.2009 αναφοράς του κ. (***) (αριθμ. πρωτ. εισερχ. (***), σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:
Κατόπιν ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και μετά την συνάντηση προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, στις 03.03.2010, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε στις 23 Ιουλίου 2009 την αναφορά του κ. (***), στην οποία δόθηκε αριθμ. πρωτ (***).
Στην ως άνω έγγραφη αναφορά του, ο καταναλωτής καταγγέλλει την ασφαλιστική του εταιρία (***) για παράνομη και αντισυμβατική άρνηση καταβολής ασφαλιστικής αποζημίωσης, καθώς και για παράνομη και αυθαίρετη καταγγελία του υπ’ αριθμ. (***) ασφαλιστηρίου συμβολαίου του για βασική ασφάλιση ζωής και Πρόσθετες Καλύψεις Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων, Ασφάλισης ∆ιαρκούς Ολικής Ανικανότητας, Προσωπικού Ατυχήματος, Τροχαίου Ατυχήματος, Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων, Εξόδων Νοσοκομειακής Περίθαλψης και Νοσοκομειακού και Χειρουργικού Επιδόματος.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω