Σύσταση-Πόρισμα προς ασφαλιστική εταιρία. Αντισυμβατική άρνηση κάλυψης βλάβης σε τμήμα των αυτοκινήτων των ασφαλισμένων, στο πλαίσιο ασφαλιστικής σύμβασης επέκτασης εγγύησης των αυτοκινήτων τους. (αρ.Πρωτ. 111)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η – Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ ́ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν των από 01.09.2009 και 03.09.2009 αναφορών του κ. (***) και του κ. (***) αντίστοιχα (αριθμ. πρωτ. εισερχ. (***) και (***) κατά της ασφαλιστικής εταιρίας (***), σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:
Κατόπιν ελέγχου των φακέλων των υπό κρίση διαφορών και μετά την συνάντηση προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, στις 09.03.2010, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε τις αναφορές των κ. κ. (***) και (***).

Στις ως άνω έγγραφες αναφορές τους, οι καταναλωτές καταγγέλλουν την ασφαλιστική εταιρία (***) για αντισυμβατική άρνηση κάλυψης της βλάβης που επήλθε σε ρουλεμάν των αυτοκινήτων τους, στο πλαίσιο των με αρ. (***) και (***) ασφαλιστηρίων συμβολαίων, με τα οποία έκαναν επέκταση της εγγύησης στα αυτοκίνητά τους για δύο επιπλέον έτη, πέραν της εργοστασιακής εγγύησης.

Με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. Β/(***)/03.09.2009 και Β/(***)/15.09.2009 αντίστοιχα έγγραφά του, ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» διαβίβασε στην καταγγελλόμενη ασφαλιστική εταιρία τις παραπάνω αναφορές και ζήτησε να εκθέσει τις απόψεις της.

Επί των ανωτέρω εγγράφων, η εταιρία απέστειλε τις υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχομένου Β/(***) και Β/(***) απαντήσεις της, στις οποίες αναλύει τα επιχειρήματά της περί του μη καλυπτόμενου των εν θέματι περιπτώσεων.

Εν συνεχεία, ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» επανήλθε με το με αρ. πρωτ. εξερχομένου Β/(***)/25.11.2009 έγγραφό του, στο οποίο διατύπωνε τις απόψεις του και ζήταγε από την αναφερόμενη εταιρία να επανεξετάσει τη θέση της. Επί του εγγράφου αυτού, η εταιρία απέστειλε συμπληρωματικά την υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχομένου Β/(***) απάντησή της.

Με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. Β/(***) και Β/(***) έγγραφα του «Συνηγόρου του Καταναλωτή», εκλήθησαν τα εμπλεκόμενα μέρη για την επίτευξη συμβιβασμού στις 22 Φεβρουαρίου 2010 στα γραφεία της Αρχής. Κατόπιν αιτήματος της εταιρίας, η συνάντηση αναβλήθηκε και πραγματοποιήθηκε στις 09.03.2010.

Ωστόσο, κατά την ανωτέρω ορισθείσα συνάντηση, κατά την οποία η αναφερόμενη εταιρία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, κ. (***), δεν επιτεύχθηκε η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω