Σύσταση-πόρισμα προς ασφαλιστική εταιρία. Παράνομη και αντισυμβατική άρνηση καταβολής ασφαλιστικής αποζημίωσης. Ερμηνεία αμφιβόλου όρου (αρ. Πρωτ. 1643)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η – Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ ́ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 27.08.2009 αναφοράς της κας (***) (αριθμ. πρωτ. εισερχ. (***), σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Κατόπιν ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και μετά την συνάντηση προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, στις 08.02.2010, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε στις 27 Αυγούστου 2009 την αναφορά της κας (***), στην οποία δόθηκε αριθμ. πρωτ (***). Στην ως άνω έγγραφη αναφορά της, η ασφαλισμένη καταγγέλλει την ασφαλιστική της εταιρία (***) για παράνομη και αντισυμβατική άρνηση καταβολής ασφαλιστικής αποζημίωσης, ως ασφαλιζόμενη με το υπ’ αριθμ. (***) ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής με προσαρτηματική κάλυψη για ασφάλιση υπερκάρτας υγείας (***).
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Β/(***)/04.09.2009 έγγραφό του, ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» διαβίβασε στην καταγγελλόμενη ασφαλιστική εταιρία την παραπάνω αναφορά και ζήτησε να εκθέσει τις απόψεις της.

Επί του ανωτέρω εγγράφου, η εταιρία απέστειλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχομένου Β/(***)/12.10.2009 απάντησή της, στην οποία αναλύει τα επιχειρήματά της περί του
μη ασφαλιστικά καλυπτόμενου της εν θέματι περίπτωσης.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Β/(***)/08.12.2009 έγγραφο του «Συνηγόρου του Καταναλωτή», εκλήθησαν τα εμπλεκόμενα μέρη για την επίτευξη συμβιβασμού στις 20 Ιανουαρίου 2010 στα γραφεία της Αρχής, αλλά η εν λόγω συνάντηση αναβλήθηκε για τις 8 Φεβρουαρίου 2010, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας.

Κατά την ανωτέρω ημερομηνία, αφού έγινε ανταλλαγή απόψεων, υπεγράφη το με αρ. πρωτ. Β/(***)/08.02.2010 πρακτικό συνάντησης για την επίτευξη συμβιβασμού, με
το οποίο η καταγγελλόμενη εταιρία, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. (***), δικηγόρο και υπεύθυνο δεοντολογίας στην (***) και τον κ. (***), διευθυντή Κλάδου Ζωής, δεσμεύτηκε να επανεξετάσει την εν θέματι υπόθεση και να ενημερώσει σχετικά εγγράφως τόσο την ασφαλισμένη όσο και την Ανεξάρτητη Αρχή.

Σε συνέχεια του ανωτέρω πρακτικού, η εταιρία απέστειλε το από 23.02.2010 έγγραφό της, με το οποίο δήλωνε ότι επανεξέτασε την ασφαλιστική περίπτωση της ασφαλισμένης της, αλλά εμμένει στην αρχική της απάντηση.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω