Έγγραφη Σύσταση σχετικά με το κόστος σύνδεσης φυσικού αερίου και επιβάρυνση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης (βλ όρος 4.13 ’δειας Διανομής, ΑΚ 288) (αρ. Πρωτ. 6167)

ΘΕΜΑ: Αναφορά της κ. ...., (αρ. πρωτ. εισερχ. 3569Α/08-02-2013).


Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 8 Φεβρουαρίου 2013 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου3569Α/08-02-2013 ) της ...., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α') σχετικά με τη μείωση των τελών κατασκευής και αποξήλωσης της σύνδεσης φυσικού αερίου (600 ευρώ) λόγω καταγγελίας της σύμβασης φυσικού αερίου, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τον καθορισμό των τελών σύνδεσης σε συνάρτηση με το κόστος πραγματοποίησης των συνδέσεων που αναμένεται εύλογα να πραγματοποιηθούν εντός του οικείου ημερολογιακού έτους (4.1.3 Άδειας Διανομής ......) και όχι με την εκάστοτε πραγματοποιηθείσα σύνδεση

β) το γεγονός ότι σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης εκπλήρωσης των παροχών (288 ΑΚ), σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω μεταβολής των ειδικών συνθηκών στις οποίες τα μέρη στήριξαν τη συμφωνία τους με συνέπεια την υπέρβαση του αναληφθέντος κινδύνου, είναι δυνατή η διόρθωση των δικαιοπρακτικών βουλήσεων και η αναπροσαρμογή της παροχής ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης.

γ) το γεγονός ότι ο καταναλωτής προέβη σε καταγγελία της σύμβασης σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου λόγω απρόοπτης μεταβολής της κατοικίας του, μεταβολή η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάγκη αντιμετώπισης των οικονομικών προβλημάτων που προκαλούνται από την ιδιαίτερα δυσμενή και απρόβλεπτη δημοσιονομική κατάσταση του Κράτους, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Ι) Απευθύνει σύσταση προς την εταιρεία Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. να προχωρήσει στον περιορισμό της αξίωσης για της πραγματοποίηση της σύνδεσης και την αποξήλωση αυτής στο αρχικό ποσό της προσφοράς ήτοι τετρακόσια (400) ευρώ και στο διακανονισμό καταβολής του υπό κρίση ποσού σε 4 μηνιαίες άτοκες δόσεις.

ΙΙI) Καλεί την εταιρεία Εταιρεία Παροχής Αερίου......... και την κ. ........ να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση. 

ΙV) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η εταιρεία Εταιρεία Παροχής Αερίου .......και η κ. ....... δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του αρθρ. 4 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04).
 

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ευάγγελος Ζερβέας

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω