Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα προς ασφαλιστική εταιρία για παράνομη άρνηση καταβολής ασφαλιστικής αποζημίωσης - Καταχρηστικός ο επικαλούμενος από την εταιρία συμβατικός όρος περί απαλλαγής της από την καταβολή του ασφαλίσματος (αρ. Πρωτ. 16206)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η – Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ ́ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 07.02.2020 αναφοράς της κας (...) (αριθμ. πρωτ. εισερχ. (...) κατά της εταιρίας σας με την επωνυμία (...) που εδρεύει (...) και εκπροσωπείται νόμιμα, σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2020 την αναφορά της κας (...), με την οποία καταγγέλλει ότι η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία “(...)”, στην οποία διατηρεί το υπ' αριθμ. (...) ατομικό ασφαλιστήριο ζωής, με κάλυψη “ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ” και ασφαλισμένο κεφάλαιο το ποσό των 3.000 ευρώ, αρνήθηκε να καλύψει τα έξοδα της από 25.10.2019 νοσηλείας της στο Νοσοκομείο “ΜΗΤΕΡΑ”, λόγω της εκ μέρους της καθυστέρησης αναγγελίας της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, επικαλούμενη σχετικό όρο του συμβολαίου.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. (...) έγγραφό του, ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» διαβίβασε στην καταγγελλόμενη ασφαλιστκή εταιρία την παραπάνω αναφορά. Επί του ανωτέρω εγγράφου, έλαβε την υπ' αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 12059/09.03.2020 απάντηση, στην οποία η εταιρία εξέθετε τις απόψεις της.

Προκειμένου να επιχειρηθεί η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, τα εμπλεκόμενα μέρη εκλήθησαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 στα γραφεία της Αρχής. Ωστόσο, η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε κατά την ανωτέρω ημέρα και ώρα κατόπιν αιτήματος αναβολής που υπέβαλε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρίας. Εν συνεχεία, η συνάντηση επαναπροσδιορίστηκε για τις 23.11.2020, ότε και έλαβε χώρα με τηλεδιάσκεψη λόγω των εκτάκτων μέτρων για την πρόληψη της πανδημίας. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε η αναφέρουσα κα (...), ενώ η εταιρία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της, κα (...). Την ίδια ημέρα, η εταιρία έστειλε στην Αρχή το υπ' αριθμ. πρωτ. 55984/23.11.2020 υπόμνημά της με συνημμένη την υπ' αριθμ. (...) απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω