Έγγραφη Σύσταση σχετικά με μείωση τελών επανασύνδεσης φυσικού αερίου (αρ. Πρωτ. 3991)

ΘΕΜΑ: Αναφορά του ............ (αρ. πρωτ. εισερχ. 6504Α/28-11- 2012).

Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 21 Νοεμβρίου 2013 αναφορά (αρ. πρωτ.εισερχομένου 25231/21-11-13) ............ σχετικά με τη χρέωση 206,44 ευρώ για την
επανασύνδεση της παροχής φυσικού αερίου για κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α') και έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του όρου 3.5.6 της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β 86/2000) σχετικά με τον καθορισμό του τέλους επανασύνδεσης της παροχής φυσικού αερίου σε σχέση με τις δαπάνες επανασύνδεσης

β) το γεγονός ότι η ........ καθορίζει τα τέλη επανασύνδεσης με κλιμακούμενη, ανάλογα με την ισχύ της παροχής, χρέωση, η οποία δεν σχετίζεται με τις πραγματικές δαπάνες πραγματοποίησης του έργου της επανασύνδεσης και η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τις χρεώσεις επανασύνδεσης άλλων αντίστοιχων υπηρεσιών (ύδρευση, ηλεκτρισμός, λοιπές εταιρείες Παροχής Φ. Αερίου όπου η χρέωση κυμαίνεται από 25-60 ευρώ) παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με τις πραγματικές δαπάνες επανασύνδεσης,

γ) ότι γενικοί όροι συναλλαγών σχετικά με τον καθορισμό του τιμήματος ελέγχονται ως προς το ύψος τους και μπορούν να κριθούν άκυροι ως καταχρηστικοί (παρ. 7 άρθρο 2 ν. 2251/1994) εφόσον αντίκεινται στις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών (βλ.281, 288 ΑΚ, 179 ΑΚ αλλά και 371 ΑΚ περί της δίκαιης κρίσης κατά τον μονομερή
προσδιορισμό της παροχής και τέλος, την αρχή της προστασίας της ιδιωτικής αυτονομίας, μέσω την εύλογης αντιστοιχίας των ανταλλασσόμενων παροχών)

δ) ότι σε περίπτωση ακύρωσης ΓΟΣ, για την πλήρωση του κενού εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις ενδοτικού δικαίου ή γίνεται συμπληρωτική ερμηνεία της σύμβασης, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη (βλ. 200, 288 ΑΚ).

ε) ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 682 και 371, 379 Α, σε περίπτωση μη ορισμού αμοιβής του εργολάβου με τη σύμβαση, ο προσδιορισμός της γίνεται από τον εργολάβο κατά δίκαιη κρίση (φύση και σκοπός σύμβασης, συγκεκριμένες περιστάσεις, συμφωνίες μερών και τα αξιολογικά κριτήρια των 200, 281 και 288 ΑΚ, βλ. ΑΠ 1344/200).

στ) τις επιταγές της καλής πίστης (288 ΑΚ), σύμφωνα με τις οποίες και μετά από την κατά περίπτωση συγκεκριμενοποίηση τους, με βάση τις αρχές και τα αξιολογικά κριτήρια που διέπουν την έννομη τάξη αλλά και τις γενικά παραδεκτές στην κοινωνία και τις συναλλαγές αντιλήψεις, μπορεί να επιβάλλεται η αναπροσαρμογή της παροχής, η οποία καθίσταται δυσβάστακτη. Οι επιβαλλόμενες πράξεις ή παραλείψεις αναφέρονται σε θέματα που δεν προβλέπονται ειδικά από το νόμο ή τη σύμβαση. Όταν ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν, η καλή πίστη είναι δυνατόν να επιβάλλει και παρέκκλιση, τόσο από τη συμβατική πρόβλεψη, όσο και από τη νομοθετική ρύθμιση (βλ. Μ. Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 1998, 96 σελ.).

ζ) i) τις διατάξεις των άρθρου 9ζ επ. του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α 191) όπως ισχύει, σχετικά με την απαγόρευση των επιθετικών εμπορικών πρακτικών, οι οποίες συνιστούν κατάχρηση επιρροής και στρεβλώνουν ή ενδέχεται να στρεβλώσουν ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή και να τον οδηγήσουν να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβανε.

ii) ότι η πρακτική της αξίωσης ιδιαίτερα υψηλών τελών για την επανασύνδεση της παροχής αποτελεί επιθετική εμπορική πρακτική και ιδίως εκμετάλλευση συγκεκριμένης περίστασης και λήψη μη νόμιμου μέτρου, η οποία ενδέχεται να στρεβλώνει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του καταναλωτή ως προς την καταβολή του υπό κρίση τιμήματος, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Ι) Απευθύνει σύσταση προς την εταιρεία .......... να προχωρήσει

α) στη μείωση της υπό κρίση οφειλής κατά 100 ευρώ και

β) στη μείωση των τελών επανασύνδεσης των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε εξήντα (60) ευρώ για όλες τις κατηγορίες παροχών.

ΙΙ) Καλεί την εταιρεία ..... και τον ......... να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω