Πόρισμα-σύσταση κατά επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών περιποίησης αυτοκινήτου: Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες (αρ. Πρωτ. 1710)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ
(Άρθρο 4, παρ. 5, ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’ άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α’ 259/23-12-2004), με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 2871Α/10-7-2008) αναφοράς του κ. Ψ (εφεξής «ο αναφέρων») μεταξύ του εν λόγω καταναλωτή και της εταιρείας Χ (εφεξής «η αναφερόμενη»), σας αποστέλλουμε την παρούσα για να σας γνωρίσουμε ότι, ύστερα από γνώση και ενδελεχή έλεγχο των περιστατικών της υπό κρίση διαφοράς, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. Ιστορικό

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε στις 10-7-2008 την αναφορά του κ. Ψ, στην οποία δόθηκε ο αριθ. πρωτ. 2871Α/10-7-2008.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α/4975/17-7-2008 έγγραφό μας διαβιβάσαμε την ανωτέρω αναφορά προς την αναφερόμενη, η οποία μας απέστειλε τις από 11-8-2008 (αριθ. πρωτ. εισερχ. Α/5728/26-8-2008) απόψεις της. Τις απόψεις αυτές γνωστοποιήσαμε στον αναφέροντα με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α/6342/8-9-2008 έγγραφό μας, καλώντας τον ταυτόχρονα να τοποθετηθεί σχετικά επί των απόψεων αυτών. Στις 26-9-2008 λάβαμε την υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχ. Α/7048/3-10-2008 απάντηση του αναφέροντα, στην οποία βρισκόταν συνημμένη τεχνική πραγματογνωμοσύνη κατόπιν προτροπής της υπηρεσίας μας. Η αναφερόμενη ενημερώθηκε σχετικά με το περιεχόμενο της τεχνικής αυτής πραγματογνωμοσύνης με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α/7445/13-10-2008 έγγραφό μας και μας απέστειλε τις τελικές από 14-10-2008 απόψεις της (αριθ. πρωτ. εισερχ. Α/7854/22-10-2008), τις οποίες και διαβιβάσαμε στον αναφέροντα με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α/8254/31-10-2008 έγγραφό μας.

Με το ίδιο έγγραφο κλήθηκαν τα εμπλεκόμενα μέρη να παραστούν ή να εκπροσωπηθούν νομίμως σε συνάντηση στα γραφεία του Συνηγόρου του Καταναλωτή στις 4 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 11:00 π.μ. με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την επίτευξη συμβιβασμού και την κατάρτιση πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης της ως άνω διαφοράς, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3297/2004.

Κατά την ανωτέρω ημέρα και ώρα παρουσιάστηκαν οι κάτωθι:

1. κ. Βασιλική Μπώλου, Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή
2. κ. Ψ, αναφέρων, με ΑΔΤ ............., με ημερομηνία έκδοσης ............,
εκδούσα Αρχή το Τ.Α. ............
3. κ. Ω, πληρεξούσιος δικηγόρος της αναφερόμενης, με Α.Μ. .......... ΔΣΠ
(τηλ.:210-..............)
4. κ. Αριστοτέλης Σταμούλας, Ειδικός Επιστήμονας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή»

Ύστερα από την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών ενώπιον του Συνηγόρου του Καταναλωτή, διατυπώθηκε η ακόλουθη πρόταση προς τον σκοπό της συμβιβαστικής επίλυσης της ερευνώμενης διαφοράς: Να γίνει αναστροφή της πώλησης των υπηρεσιών της αναφερόμενης εταιρείας προς τον αναφέροντα καταναλωτή.

Ο παριστάμενος αναφέρων δήλωσε επί τόπου ότι θεωρεί τη συγκεκριμένη πρόταση ικανοποιητική και ότι την κάνει αποδεκτή. Ο παριστάμενος πληρεξούσιος δικηγόρος της αναφερόμενης δήλωσε ότι θα μεταφέρει την ως άνω πρόταση στον εντολέα του, προκειμένου να τοποθετηθεί επ’ αυτής εγγράφως εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή του Πρακτικού της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την επίτευξη συμβιβαστικής επίλυσης της ερευνώμενης καταναλωτικής διαφοράς.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε στις 8-12-2008 την εν λόγω απάντηση της αναφερόμενης (αριθ. πρωτ. εισερχ. Α/9147/9-12-2008), με την οποία γινόταν γνωστό ότι τελικώς η αναφερόμενη δεν κάνει αποδεκτή την προταθείσα συμβιβαστική επίλυση και ότι αντιπροτείνει έκπτωση 150 ευρώ επί του συνολικού κόστους των  παρασχεθεισών υπηρεσιών, μη αποδεχόμενη συνάμα οποιαδήποτε κατηγορία σχετικά με εκ μέρους της πλημμελή παροχή των υπηρεσιών αυτών προς τον αναφέροντα.

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α/9332/10-12-2008 έγγραφό μας διαβιβάσαμε την ως άνω άποψη της αναφερόμενης στον αναφέροντα, από τον οποίο ζητήσαμε την επ’ αυτής, ομοίως τελική, τοποθέτησή του.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω