Σύσταση-Πόρισμα προς εκπαιδευτήριο σχετικά με άρνηση επιστροφής προκαταβολής διδάκτρων για επικείμενη φοίτηση μαθητή που δεν πραγματοποιήθηκε (αρ. Πρωτ. 1626)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η – Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ259 Α ́), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 18.05.07 αναφοράς της Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΑΣ (αριθμ. πρωτ. εισερχ. ... Α/18.05.07), μεταξύ της ιδίας και της Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε, την 18η Μαΐου 2007 την αναφορά της Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΑΣ. Στην αναφορά αυτή δόθηκε αριθμ. πρωτ. ...Α/18.05.07. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Β/.../24.05.07 διαβιβαστικό έγγραφο διαβιβάστηκε στην εταιρεία η παραπάνω αναφορά και ζητήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της.

Στη συνέχεια (03.06.07) προβήκαμε στην αποστολή της με αρ. πρωτ. Β/..../03.06.08 υπομνηστικής επιστολής στην ανωτέρω εταιρεία.
Με το από 18/07/07 έγγραφο, το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. Β/..../18.07.07, η Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εξέθεσε τις απόψεις της στο «Συνήγορο του Καταναλωτή».

Εν συνεχεία, με το υπ’αριθ. πρωτ. Β/..../01.02.2008 έγγραφό μας εκλήθησαν η Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΑ για την επίτευξη συμβιβασμού την 11η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Αρχής επί της Λ. Αλεξάνδρας 144.

Η Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΑ στις 07/02/07 κατέθεσε για λογαριασμό του υιού της, στο λογαριασμό Τράπεζας που διατηρεί η Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το ποσό των εξακοσίων (600) Ευρώ ως προκαταβολή διδάκτρων του έτους 2007-08 για την επικείμενη φοίτησή του στο εν λόγω εκπαιδευτήριο. Όπως αναγράφεται σε επιστολή της καταγγέλλουσας, το ποσό αυτό θα συμψηφιζόταν με τα δίδακτρα ως προκαταβολή εφόσον επακολουθούσε εγγραφή. Στη συνέχεια, και πιο συγκεκριμένα στις 10/05/07, η Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΑ ενημέρωσε την εκπρόσωπο του σχολείου ότι εξαιτίας κάποιων έκτακτων οικογενειακών αναγκών δεν θα καταστεί εφικτό να φοιτήσει ο υιός της στο εν λόγω εκπαιδευτήριο και ζήτησε να της επιστραφεί η προκαταβολή. Μόλις τότε, ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο του εκπαιδευτηρίου ότι αποτελεί «πάγια τακτική» του εκπαιδευτηρίου να μην επιστρέφει την προκαταβολή. Η ίδια στάση του εκπαιδευτηρίου επιβεβαιώθηκε και από τον Οικονομικό Διευθυντή. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναγράφεται και στην έγγραφη απάντηση της εταιρείας, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται αλλά καταπίπτει ως ποινή μεταμέλειας υπέρ του εκπαιδευτηρίου κατ’ άρθρο 398 ΑΚ. Τα ίδια υποστήριξε και ο εκπρόσωπος του εκπαιδευτηρίου και κατά την απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της

Αρχής μας. Επισημάνθηκε ότι η πρακτική της μη επιστροφής της προκαταβολής που ακολουθεί το σχολείο είναι επιβεβλημένη εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού των μαθητών που μπορεί να δεχτεί το εκπαιδευτήριο ανά τάξη. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του εκπαιδευτηρίου υποστήριξε ότι ακόμα και στην περίπτωση που έχει προηγηθεί προεγγραφή και έχει δοθεί προκαταβολή, και από υπαιτιότητα του ίδιου του εκπαιδευτηρίου δεν καταστεί δυνατή η φοίτηση κάποιου μαθητή, π.χ. εξαιτίας ύπαρξης υπερβολικού αριθμού μαθητών, πάλι δεν επιστρέφεται η προκαταβολή από το εν λόγω εκπαιδευτήριο.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω