Έγγραφη Σύσταση προς εταιρία παροχής αερίου σχετικά με μείωση ποινικής ρήτρας για αυθαίρετη επανασύνδεση παροχής φυσικού αερίου (εδαφ. λ. της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994, ΑΚ 409, 288) (αρ. Πρωτ. 2086)

ΘΕΜΑ: Αναφορά της κ...., (αρ. πρωτ. εισερχ. 21117/26-09-2013).

Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω 28 Νοεμβρίου 2013 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 26603/28-11-13) της κ. ...., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), σχετικά με την επιβολή ποινικής ρήτρας ύψους 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ, λόγω αυθαίρετης ενεργοποίησης του μετρητή φυσικού αερίου, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του εδαφ. λ. της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994, σχετικά με την καταχρηστικότητα των όρων που επιβάλλουν στον καταναλωτή, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της παροχής του, υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση και τις απόψεις τις θεωρίας σχετικά με την ολική ακυρότητα της επιβολής ποινικών ρητρών μέσω ΓΟΣ (βλ. Γ. Μεντή, ΓΟΣ σε καταναλωτικές και εμπορικές συμβάσεις, 2000, σελ.140),

β) σε κάθε περίπτωση, τις διατάξεις του άρθρου 409 ΑΚ (βλ. και 181, 288 ΑΚ) σχετικά με την απαγόρευση υπέρμετρων ποινικών ρητρών σύμφωνα με τη φύση της σύμβασης, τη ζημία και τις οικονομικές συνθήκες των μερών και την εύλογη μείωση αυτών,

γ) τις επιταγές της καλής πίστης (288 ΑΚ), σύμφωνα με τις οποίες, και μετά από την κατά περίπτωση συγκεκριμενοποίησή τους, με βάση τις αρχές και τα αξιολογικά κριτήρια που διέπουν την έννομη τάξη αλλά και τις γενικά παραδεκτές στην κοινωνία και τις συναλλαγές αντιλήψεις, μπορεί να επιβάλλεται η αναπροσαρμογή της παροχής, η οποία καθίσταται δυσβάστακτη, λόγω μεταγενέστερης μεταβολής των συνθηκών. Οι επιβαλλόμενες πράξεις ή παραλείψεις αναφέρονται σε θέματα που δεν προβλέπονται ειδικά από το νόμο ή τη σύμβαση. Όταν ειδικές συνθήκες το απαιτούν, η καλή πίστη είναι δυνατόν να επιβάλλει και παρέκκλιση, τόσο από τη συμβατική πρόβλεψη, όσο και από τη νομοθετική ρύθμιση (βλ. Μ. Σταθόπουλος Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 2004, σελ. 210 επ.Επίσης ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 63/2000, 1976/1999),

δ) το ιδιαίτερα μεγάλο ύψος της υπό κρίση ποινικής ρήτρας, ιδίως σε σχέση με τη μέση μηνιαία κατανάλωση μιας οικιακής παροχής αλλά και την ανάγκη μέτρων αποτροπής της αυθαίρετης ενεργοποίησης των μετρητών φυσικού αερίου, λόγω των κινδύνων τους οποίους αυτή εγκυμονεί,

ε) την υποχρέωση άμεσης επανασύνδεσης της παροχής από τον Πάροχο Φυσικού Αερίου εφόσον ο καταναλωτής καταβάλει τη ληξιπρόθεσμη οφειλή (βλ. όρο 3.5.4 Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου) και το γεγονός ότι η εταιρεία επικοινώνησε καθυστερημένα με τον καταναλωτή, έξι ημέρες (6) ημέρες μετά την καταβολή της οφειλής, για τον καθορισμό τεχνικής επίσκεψης για την επανασύνδεση της παροχής καθώς και
στ) ότι ο καταναλωτής δεν είχε πρόθεση κλοπής φυσικού αερίου καθώς είχε ήδη καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, όταν προέβη στην ενεργοποίηση του μετρητή,
με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:
Ι) Απευθύνει σύσταση προς την εταιρεία Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. να προχωρήσει:
α) σε μείωση της υπό κρίση ποινικής ρήτρας σε εκατό (100) ευρώ πλέον ΦΠΑ, στην υπό κρίση περίπτωση και 

β) να προβεί σε σχετική τροποποίηση του τιμολογίου παροχής φυσικού αερίου, καθορίζοντας την υπό κρίση ποινική ρήτρα σε 100 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΙΙI) Καλεί την Εταιρεία Παροχής Αερίου........ και την .........., να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση.

ΙII) Διαβιβάζει την παρούσα σύσταση στη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις δικές της κατά νόμο ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 και του άρθρου 13Α του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α 191), όπως ισχύει.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Λευτέρης Γ. Ζαγορίτης

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω