Έγγραφη Σύσταση προς Τράπεζα για είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης με την ιδιότητα του ενυπόθηκου δανειστή και μη απόδοση του ποσού για την αποκατάσταση των ζημιών στο ενυπόθηκο κατόπιν επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου. Mε την είσπραξη του ποσού της αποζημίωσης από την Τράπεζα δεν εξυπηρετείται ο αποζημιωτικός χαρακτήρας της ασφαλιστικής σύμβασης. (αρ. Πρωτ. 40389)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση – Πόρισμα

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας (παρ. 4 αρ. 4 του ν. 3297/2004 ΦΕΚ 259 Α ́ και παρ. 3 αρ. 1 του ν. 4224/2013), με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε κατόπιν της από 3.6.2016 αναφοράς της κ. Ψ (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 16668/ 3.6.2016), σας αποστέλλουμε την παρούσα για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε την αναφορά της κ. Ψ, στην οποία δόθηκε ο αριθμ. πρωτ. 16668/ 3.6.2016. Στην ως άνω έγγραφη αναφορά της η δανειολήπτρια αναφέρει ότι η οικία της που βρίσκεται στην Ζάκυνθο στην οδό.............., στις 19.12.2015 υπέστη ζημιές από διάρρηξη. Απευθύνθηκε στην ασφαλιστική εταιρεία Κ όπου διατηρούσε το ακίνητο ασφαλισμένο (αριθ. συμβ. ........), με ενυπόθηκο δανειστή την Χ, με σκοπό τη λήψη της αποζημίωσης ύψους €1.025 για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Κ ζήτησε από την καταναλώτρια να προσκομίσει έγγραφο της Χ από το οποίο να προκύπτει ότι το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά και ότι η τράπεζα ως ενυπόθηκος δανειστής δεν ενδιαφέρεται για τη λήψη της αποζημίωσης. Το τραπεζικό ίδρυμα δεν χορήγησε στην καταναλώτρια το παραπάνω έγγραφο με αποτέλεσμα η ασφαλιστική εταιρεία να μην καταβάλλει την αποζημίωση στην κ. Ψ.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω