Πόρισμα-Σύσταση: Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες. Υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης σε καταναλωτή λόγω υπαίτιας πρόκλησης περιουσιακής ζημίας κατά την παροχή των υπηρεσιών (αρ. Πρωτ. 8047)

Θέμα: Πόρισμα-Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
Σχετ.:
(1) Η υπ’ αριθ. Πρωτ. ............. αναφορά του “Ψ αναφέροντα” στον Συνήγορο του Καταναλωτή.
(2) Το υπ' αριθ. Πρωτ. Εισερχ. Α/5944/5-8-2011 έγγραφο του “Χ αναφερόμενου”

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε το ανωτέρω υπ' αριθ. (2) σχετικό έγγραφό σας, που αποτελεί απάντηση στις αιτιάσεις που διατυπώνει ο “Ψ αναφέρων” στην ανωτέρω υπ' αριθ. (1) σχετική αναφορά του. Με βάση τα διαλαμβανόμενα στο έγγραφο αυτό, έχοντας παράλληλα λάβει προσεκτική και ικανοποιητική γνώση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης που αμφότερα τα εμπλεκόμενα μέρη παρουσιάσατε ενώπιόν του, ο Συνήγορος του Καταναλωτή κρίνει ότι έχει στη διάθεσή του επαρκή στοιχεία προκειμένου να προβεί στη σύνταξη και κατόπιν κοινοποίηση του παρόντος Πορίσματος-Σύστασης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α' 259), όπως ισχύει τροποποιημένος.

Α. Περιστατικά της υπόθεσης

Ο “Ψ αναφέρων” προσήλθε στις 27-6-2011 στις εγκαταστάσεις σας (επιχείρηση βαφής- φανοποιείας οχημάτων), αναθέτοντάς σας τις εργασίες: (α) της βαφής δύο εξαρτημάτων
(καπακιών) του οχήματός του (μοτοσικλέτας), και (β) της επικόλλησης επάνω σε αυτά δύο (2) αυτοκόλλητων σημάτων με την ένδειξη του μοντέλου του οχήματος, αντί συνολικού τιμήματος αμφότερων των εργασιών το ποσόν των 61,50 ευρώ.

Παραλαμβάνοντας λίγες ημέρες αργότερα τα επίμαχα εξαρτήματα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σας, ο αναφέρων διαπίστωσε ότι τα αυτοκόλλητα είχαν κολληθεί  ανάποδα, γεγονός που τον υποχρέωσε να προβεί στην αγορά καινούργιων και που ταυτόχρονα επιβάλλει, όπως και εσείς εξάλλου παραδέχεστε, την εκ νέου βαφή των εξαρτημάτων.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω