Έγγραφη Σύσταση-Πόρισμα προς ασφαλιστική εταιρία: Ασφαλιστήριο συμβόλαιο με συμπληρωματική κάλυψη εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης — Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης—Ασαφής ο συμβατικός καθορισμός της έννοιας «Νοσηλεία», από τα αναγνωριζόμενα έξοδα της οποίας αφαιρείται κάθε φορά το συμφωνηθέν ως εκπιπτόμενο ποσό — Γενικοί Όροι των Συναλλαγών (ΓΟΣ) (αρ. Πρωτ. 11305)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ― ΠΟΡΙΣΜΑ
(Άρθρο 4 § 5 Ν. 3297/2004)

 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ’άρθρο 4§5 Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α’ 259/23.12.2004), όπως ισχύει τροποποιημένος, με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν υποβολής της από **** αναφοράς του κ. **** (αριθ. πρωτ. εισερχ. ****/****), μεταξύ του εν λόγω ασφαλισμένου-καταναλωτή και της ασφαλιστικής εταιρίας **** σας αποστέλλουμε την παρούσα για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και μετά τη συνάντηση προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, την ****, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε, την ****, την αναφορά του κ. ****, στην οποία δόθηκε αριθ. πρωτ. ****.
Στην ως άνω έγγραφη αναφορά του ο κ. **** δηλώνει ότι έχει συνάψει με την ασφαλιστική εταιρία «****» από την 20.01.1999 το υπ’ αριθμ. **** ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύνθετης προστασίας με τα συμπληρωματικά αυτού προσαρτήματα, μεταξύ των οποίων και το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο **** «****» ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, με το οποίο συμφωνήθηκε η πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης του ασφαλιζόμενου εξαιτίας ασθένειας με τους όρους και συμφωνίες, που περιέχονται σε αυτό.
Ειδικώτερα, η συμφωνηθείσα παροχή ανέρχεται στο 100% των αναγνωριζόμενων εξόδων για κάθε νοσηλεία από ασθένεια που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, αφού αφαιρεθεί το συμφωνηθέν ως «εκπιπτόμενο ποσό», στο ύψος που αυτό ανέρχεται, κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης της εκάστοτε ασφαλιστικής περίπτωσης.
 

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω