Έγγραφη Σύσταση προς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης: Δικαίωμα αμφισβήτησης ενδείξεων ύδρευσης - Αποκλεισμός Δικαιώματος (Καταχρηστικοί ΓΟΣ) - Δικαίωμα μείωσης ασυνήθιστα αυξημένων οφειλών από υπηρεσίες ύδρευσης (ΑΚ 288, Αθεμιτες Εμπορικές Πρακτικές, άρθρο 9ζ 2251/1994)(αρ. Πρωτ.303)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση – Πόρισμα

Αναφορικά με τη διερεύνηση της ανωτέρω, από 19 Απριλίου 2016 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 11722/19-04-16) του κ. ............ στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με την αξίωση οφειλής από καταγεγραμμένη κατανάλωση ύδατος, μεγέθους 250 κ.μ. και αξίας 1.022 ευρώ για χρονικό διάστημα τετραμήνου, η οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με τη συνήθη, μικρή κατανάλωση της υπό κρίση περιοδικά κατοικούμενης εξοχικής κατοικίας, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 33 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου Ύδρευσης και εδ. ζ και κζ' ́ άρθρο 2 ν. 2251/1994 όπως ισχύει, βλ. και κανόνες περί κατανομής του βάρους της απόδειξης ΚπολΔ 338) η ένδειξη του υδρομετρητή αποτελεί το βασικό τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε, ενώ ο καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποδείξει, ανατρέποντας το σχετικό τεκμήριο, ότι η ένδειξη δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατανάλωση.

Ο καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανταποδείξει, ότι η ένδειξη δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατανάλωση, είτε ζητώντας τον τεχνικό έλεγχο του μετρητή, είτε υποβάλλοντας οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο το οποίο πιθανόν να καταδεικνύει μη ορθή λειτουργία του μετρητή ή συλλογή ή καταχώριση των μετρητικών δεδομένων.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω