Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: ’ρνηση αναλυτικής αιτιολόγησης διόρθωσης κατανάλωσης και Λογαριασμού Κατανάλωσης (βλ. άρθρα 38 και 45 και άρθρο 2 Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρα 8 και 9ζ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει) (αρ. Πρωτ. 4741)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση- Πόρισμα

Αναφορικά με τη διαδικασία διερεύνησης της από 8 Ιουλίου 2016 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 20801/08-07-16) του κ. στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς αναφορικά με την αμφισβήτηση της ορθότητας εκκαθαριστικού, διορθωτικού Λογαριασμου Κατανάλωσης αξίας 3.177 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 28-01-14 έως και 23- 09-2015 και έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 38 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες) σύμφωνα με τις οποίες “σε περίπτωση επαναπροσδιορισμού δεδομένων μέτρησης ο Προμηθευτής υποχρεούται να προβαίνει σε διόρθωση λογαριασμών παρελθούσης περιόδου, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας και για χρονική περίοδο δύο (2) ετών μετά τη λύση της. Τα ποσά των διορθωτικών χρεώσεων και πιστώσεων καταβάλλονται ατόκως.

Σε περίπτωση διόρθωσης δεδομένων μέτρησης Πελάτη και επαναπροσδιορισμού των αντίστοιχων χρεώσεων που επιβλήθηκαν στον Προμηθευτή του, κατά τα οριζόμενα στους σχετικούς Κώδικες Διαχείρισης Δικτύων, ο Προμηθευτής υποχρεούται οποτεδήποτε να διορθώνει τις χρεώσεις των λογαριασμών του Πελάτη που επηρεάζονται κατά τρόπο απολύτως αντίστοιχο με τη διόρθωση που έγινε στις χρεώσεις που επιβλήθηκαν σε αυτόν βάσει των αρχικών δεδομένων μέτρησης του Πελάτη του. Τα ποσά των διορθωτικών χρεώσεων και πιστώσεων καταβάλλονται ατόκως.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω