Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης κατά της εταιρίας με την επωνυμία “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΗΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” (με ονόματα χώρου στο διαδίκτυο www.perishop.gr και www.peristore.gr): Ηλεκτρονικό εμπόριο - Μη παράδοση προϊόντων/Μη επιστροφή τιμήματος - Παραβάσεις του Ν.2251/1994 για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

3.4.2024 - Ηλεκτρονικό εμπόριο - Μη παράδοση προϊόντων/Μη επιστροφή τιμήματος - Παραβάσεις του Ν.2251/1994 για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Η αναφερόμενη εταιρεία, με την επωνυμία "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΗΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." ελέγχεται για τις παραπλανητικές πρακτικές: (α) της χορήγησης εσφαλμένων, σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, πληροφοριών και (β) της πρόσκλησης για αγορά προϊόντων σε καθορισμένη τιμή και, εν συνέχεια, της συστηματικής άρνησης παράδοσής τους σε εύλογο χρόνο (περ. στ' του άρθρου 9στ του ν.2251/1994.

Τα προβλήματα των καταναλωτών λόγω της μη εκτέλεσης των παραγγελιών τους, εντοπίζονται, κατά πρώτον, στη μη παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών εντός του συμφωνημένου, κατά περίπτωση, χρόνου, αλλά και στις παρελκυστικές πρακτικές της εταιρείας, η οποία μετέθετε διαρκώς τον χρόνο παράδοσης σε μελλοντικές ημερομηνίες, χωρίς ωστόσο, να τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στους καταναλωτές.

Κατά δεύτερον, εφόσον τα αγαθά τελικώς δεν παραδίδονταν, γεγονός που συνιστά υπαίτια μη εκπλήρωση των συμβάσεων, τα προβλήματα εντοπίζονται στη μη ικανοποίηση πλην εξαιρέσεων αιτημάτων των καταναλωτών για την επιστροφή των χρηματικών ποσών που είχαν προκαταβάλει ταυτόχρονα με τις παραγγελίες τους προς ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος των αγαθών, κατά πάγια πολιτικής της εταιρείας στις ηλεκτρονικές παραγγελίες.

Υπογραμμίζεται ότι η εταιρεία εφάρμοσε παρελκυστικές τακτικές, διαβεβαιώνοντας τους καταναλωτές για την επιστροφή των χρημάτων τους σε σύντομο χρόνο αλλά χωρίς, εν τέλει, να υλοποιεί αυτές τις διαβεβαιώσεις της, ενώ από κάποιο χρονικό σημείο και έπειτα διεκόπη κάθε επικοινωνία της με τους καταναλωτές που ζητούσαν, χωρίς αποτέλεσμα, πληροφόρηση σχετικά με την εξέλιξη των συναλλαγών τους.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τον πρωτοφανή αριθμό αναφορών που έχουν υποβληθεί στην Αρχή και δεν έχουν διευθετηθεί, επιβαλλομένης δε και της ανάγκης αποτελεσματικής προστασίας του καταναλωτικού κοινού από τις παράνομες και αθέμιτες πρακτικές της εταιρείας:

Ι) Απευθύνει σύσταση προς την ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΗΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.", όπως νόμιμα εκπροσωπείται να συμμορφωθεί με το  περιεχόμενο της παρούσας, να σταματήσει την παραπλάνηση των καταναλωτών περί διαθεσιμότητας των προϊόντων που προβάλλει προς πώληση και να επιστρέψει ΑΜΕΣΑ στους καταναλωτές όλα τα καταβληθέντα σε αυτή χρηματικά ποσά εφόσον αδυνατεί να παραδώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα.

ΙΙ) Καλεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να του γνωστοποιήσει εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχεται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση και την παραχρήμα επιστροφή όλων των χρηματικών ποσών που έχει λάβει από το συναλλαχθέν καταναλωτικό κοινό στο οποίο δεν παρέδωσε τα παραγγελθέντα προϊόντα, αλλά και τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα επιστροφής στον κάθε καταναλωτή του χρηματικού ποσού που έχει λάβει από τον καθένα.

ΙΙΙ) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αποδεχθεί τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση, τότε η παρούσα σύσταση θα δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ.5 Ν.3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α').

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω