Έγγραφη Σύσταση προς την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (Φυσικό Αέριο Αττικής): Ηλεκτρική Ενέργεια - Ορθή Προσυμβατική Ενημέρωση - Ερμηνεία Καταναλωτικών Συμβάσεων (άρθρα 17, 18 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες, άρθρο 2 Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, παρ. 4 άρθρο 2 ν. 2251/1994 - Μη εφαρμογή έκπτωσης συνέπειας σε Ρήτρα Αναπροσαρμογής (αρ. Πρωτ. 26338)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της αναφοράς του .......... (αρ. πρωτ. εισερχομένου 11107/2022) στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με τη μη εφαρμογή της έκπτωσης συνέπειας (45%) επί της αξίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής της χρέωσης Προμήθειας (Αναπροσαρμογή ΤΕΑ – ΛΠ) και
έχοντας υπόψη:

1. Ότι σε περίπτωση ανάγκης ερμηνείας των Γενικών Όρων Συναλλαγών, αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για την ερμηνεία των δικαιοπραξιών (ΑΚ 173- 200) και το άρθρο 2 του ν. 2251/1994, δηλαδή μέσω της διερεύνησης της αληθινής δηλωθείσας βούλησης των μερών αλλά και την ερμηνεία αυτών (των Γ.Ο.Σ.) σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (ΑΚ 200), με βάση την αντίληψη του μέσου έντιμου ανθρώπου του οικείου κλάδου συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη
προστασίας των καταναλωτών (βλ. παρ. 4 άρθρο 2 ν. 2251/1994).
Επιπλέον, σε περίπτωση αμφιβολίας, οι ΓΟΣ ερμηνεύονται υπέρ του καταναλωτή (βλ. παρ. 4 άρθρο 2 ν. 2251/1994, Γ. Δέλλιο σε Ελ. Αλεξανδρίδου (επιμ.), Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, 2016, σελ. 130).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω