Έγγραφη σύσταση προς την ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.: Αντισυμβατική άρνηση της εταιρίας να συνεχίσει την ενεργοποίηση της Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων - Ασφαλιζόμενος κίνδυνος, εν προκειμένω, είναι η σοβαρή ασθένεια και όχι η διαρκής ολική ανικανότητα προς εργασία (αρ. Πρωτ. 15739)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΠΟΡΙΣΜΑ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ΄ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α΄), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 03.07.2013 αναφοράς του κ. (***) (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 16388), σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:
Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και μετά τη συνάντηση προς επίτευξη συμβιβασμού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, στις 15.10.2013, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε στις 03.07.2013 την αναφορά του κ. (***) , στην οποία κατήγγειλε την αντισυμβατική άρνηση της ασφαλιστικής εταιρίας να συνεχίσει την παροχή της Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων, σύμφωνα με τους όρους του υπ’ αριθμ. 671771/4 ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής του.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16695/08.07.2013 έγγραφό του, ο Συνήγορος του Καταναλωτή διαβίβασε στην καταγγελλόμενη ασφαλιστική εταιρία την παραπάνω αναφορά και ζήτησε να εκθέσει τις απόψεις της. Επί του ανωτέρω εγγράφου, η εταιρία απέστειλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 18572/09.08.2013 απάντησή της, στην οποία αναφέρει ότι ο ασφαλισμένος οφείλει δύο μήνες πριν από κάθε ετήσια επέτειο της αναγνώρισης, να παρέχει με δικά του έξοδα ιατρική έκθεση σχετική με την ανικανότητά του και ότι ως εκ τούτου, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα συνέχισης της παροχής, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά, από τα οποία θα προκύπτει ότι εξακολουθεί η ανικανότητά του.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω