Έγγραφη σύσταση - πόρισμα προς την εταιρία VOLTON Α.Ε.: Ορθή τηλεφωνική ενημέρωση του καταναλωτή - Παραπλανητικές Πρακτικές - Σύμβαση από Απόσταση (βλ άρθρα 3β, 3δ και 9γ επ. ν. 2251/1994) (αρ. Πρωτ. 26989)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 10 Μαΐου 2019 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 21943) ........ στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με την προσυμβατική ενημέρωση του για τα δικαιώματα του σε περίπτωση λύσης της σύμβασης Προμήθειας με τον προηγούμενο Προμηθευτή του και έχοντας υπόψη:

1. α) Tις διατάξεις των άρθρων 3β και 3δ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει σχετικά με την υποχρέωση ορθής και σύμφωνης με την καλή πίστη τηλεφωνικής ενημέρωσης του καταναλωτή για το περιεχόμενο της συναπτόμενης σύμβασης και τα δικαιώματα του καταναλωτή (βλ. και άρθρο 2 Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας),

β) τις διατάξεις των άρθρων 9γ επόμενα του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α 191) όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται ως αθέμιτη, η παραπλανητική πρακτική της παροχής εσφαλμένων πληροφοριών τις οποίες χρειάζεται ο μέσος καταναλωτής για να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση συναλλαγής, με αποτέλεσμα να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία πιθανόν, χωρίς αυτές, δεν θα ελάμβανε, 

γ) ότι ο Προμηθευτής φέρει το βάρος απόδειξης της τήρησης των ων άνω υποχρεώσεων ορθής ενημέρωσης του καταναλωτή (βλ. παρ. 8 άρθρο 3β και παρ. 4 άρθρου 9θ ν. 2251/1994).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω