Έγγραφη σύσταση προς την εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: Μείωση ασυνήθιστα αυξημένης κατανάλωσης (βλ. εδ. (v) της παρ. 8 της υπ' αριθ. 15551/2006 απόφασης Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ. Α.Ε., ΑΚ 288) (αρ. Πρωτ. 6478)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση – Πόρισμα.

Αναφορικά με τη διερεύνηση της ανωτέρω, από 22 Νοεμβρίου 2016 (αρ. πρωτ. εισερχ. 36225)  αναφοράς του .......... στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν.3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), και με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς σχετικά με τη μείωση της οφειλής από καταγεγραμμένη κατανάλωση ύδατος, μεγέθους 101 κ.μ. και αξίας 268 ευρώ για χρονικό διάστημα τριμήνου, η οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με τη συνήθη κατανάλωση του υπό κρίση ακινήτου, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 3.2.4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ ΦΕΚ 552 Β 2009), η ένδειξη του υδρομετρητή αποτελεί το βασικό τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε, ενώ ο καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποδείξει, ανατρέποντας το σχετικό τεκμήριο, ότι η ένδειξη δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική κατανάλωση.
Ειδικότερα, η λανθασμένη καταγραφή ύδατος δύναται να προκύπτει καταρχήν άμεσα μετά από εργαστηριακό έλεγχο, λόγω ελαττωματικής λειτουργίας του μετρητή. Περαιτέρω, εφόσον από τον έλεγχο διαπιστώνεται κανονική λειτουργία του μετρητή, θα πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εμφάνισης παροδικών δυσλειτουργιών στην καταμέτρηση, οι οποίες δεν είναι διαπιστώσιμες κατά τον έλεγχο καλής λειτουργίας, με αποτέλεσμα την ανακριβή ένδειξη της πραγματικής κατανάλωσης όπως π.χ. η καταμέτρηση αέρα, ιδιαίτερα κατά την πραγματοποίηση εργασιών στο δίκτυο ή η είσοδος σωματιδίων στο μετρητή κ.ά. Η πιθανή ύπαρξη τέτοιων καταστάσεων, σε συνδυασμό με την καταγραφή μεγάλων καταναλώσεων, ιδιαίτερα αυξημένων σε σχέση με τη συνήθη κατανάλωση, οι οποίες δεν μπορούν εύλογα με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας να αποδοθούν σε αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών ή στο ενδεχόμενο παράνομης ή αλόγιστης χρήσης ή διαρροής ύδατος στις εσωτερικές εγκαταστάσεις, δύναται να στοιχειοθετήσει εμμέσως τους ισχυρισμούς περί εικονικής κατανάλωσης.
Με σκοπό τη διερεύνηση των αιτιών ασυνήθιστα μεγάλων καταγραφών ύδατος, η Αρχή μας έχει απευθυνθεί αρμοδίως στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την ενημέρωση της Αρχής μας αναφορικά με τις τεχνικές ιδιότητες των μετρητών και την πιθανότητα ύπαρξης παροδικών φαινομένων λανθασμένης καταμέτρησης. Σύμφωνα με τις έγγραφες απαντήσεις της εταιρείας ΕΥΔΑΠ Α.Ε, α) η μόνη πιθανή παροδική δυσλειτουργία του μετρητή, η οποία δεν εντοπίζεται στον εργαστηριακό έλεγχο, είναι η παρεμπόδιση της περιστροφής της φτερωτής, με συνέπεια τη μειωμένη καταγραφή της κατανάλωσης, β) η καταγραφή μικρών μεγεθών αέρα είναι δυνατή, ιδιαίτερα κατά την εκτέλεση εργασιών στο δίκτυο, γ) η είσοδος σωματιδίων στο μετρητή είναι διαγνώσιμη καθώς προκαλεί τυχαίες ενδείξεις.

Αντίθετα, όπως προκύπτει από τεχνικά στοιχεία της εταιρείας ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, οι οικιακοί υδρομετρητές, οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με την Οδηγία 75/33/Ε.Ε, έχουν δυνατότητα παροχής ύδατος 5 μ3/ώρα και μπορούν να λειτουργούν συνεχώς, χωρίς να υποστούν βλάβη. Περαιτέρω, από μικρές εμφανείς ή αφανείς διαρροές στις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης από διάμετρο οπής 1,5 mm δύναται να διαρρεύσουν 2,34 m3 ανά ημέρα με πίεση λειτουργίας δικτύου 5 bar.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω