Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Ανάληψη αόριστης οφειλής προηγούμενου Πελάτη - Ακυρότητα - Καταχρηστικοί Γενικοί Όροι Συναλλαγών - Ερμηνεία ΓΟΣ - Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές (εδ. ια, άρθρο 2 και άρθρο 4ν. 2251/1994, άρθρο 9θ ν. 2251/1994) (αρ. Πρωτ. 36145)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 18 Ιουλίου 2017 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 26223/18-07-17) της .............. στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, αναφορικά με την αξίωση καταβολής 4.786 ευρώ, η οποία αφορά σε ρευματοκλοπή του προηγούμενου συμβαλλόμενου της υπό κρίση παροχής και έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις των άρθρων 9γ επ. του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α 191) όπως ισχύει, σχετικά με την απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, ιδίως των παραπλανητικών πράξεων ή παραλείψεων, οι οποίες είναι αντίθετες με την επαγγελματική ευσυνειδησία και στρεβλώνουν ή ενδέχεται να στρεβλώσουν ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή και να τον οδηγήσουν να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβανε.

Μια εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική, μεταξύ άλλων, όταν, λαμβανομένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό του τιμήματος, τις οποίες χρειάζεται ο μέσος καταναλωτής για να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση συναλλαγής, με αποτέλεσμα να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία πιθανόν, χωρίς αυτές, δεν θα ελάμβανε.

Ότι σε περίπτωση εφαρμογής αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, κάθε καταναλωτής έχει δικαίωμα αποζημίωσης, καθώς και τη δυνατότητα επίκλησης των διατάξεων για την ακυρώσιμη δικαιοπραξία και ιδίως την ακύρωση της σύμβασης και την καταβολή αποζημίωσης (αρνητικού διαφέροντος) ή την τήρηση της σύμβασης με την ορθή ερμηνεία του οικείου όρου και την αποκατάσταση κάθε ζημίας (θετικό διαφέρον) ή την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος ανταλλάγματος (άρθρο 9θ ν. 2251/1994, όπως ισχύει, ΑΚ 288, 919, 297 επ. και ΑΚ 197, 904 καθώς και ΑΚ 140 επ. αντιστοίχως και Ι. Καράκωστα, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, 2016, σελ. 401).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω