Έγγραφη σύσταση προς την εταιρεία "COCOMAT A.E.Β.E. OIKIAKOY & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ": Εμπορική εγγύηση χρονικής διάρκειας 15 ετών - Μη τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εγγύηση αυτή (αρ. Πρωτ. 24796)

ΣΧΕΤ: Υπ ́ αριθμ. πρωτ. 3822/12.02.2015, 5723/04.03.2015, 7682/23.03.2015, 10012/21.04.2015, 21353/07.09.2015 & 23215/30.09.2015 έγγραφά μας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ
( Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ο "Συνήγορος του Καταναλωτή" ως Ανεξάρτητη Αρχή, αρμόδια βάσει του ν.3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α ́/23.12.2004) για τη συναινετική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, δέχθηκε στις 05.02.2015 την αναφορά της κ. ***********, στην οποία δόθηκε αριθμ. πρωτ. 3067/05.02.2015, με αίτημα την εφαρμογή του νόμου, λόγω μη τήρησης των όρων της εγγύησης, διάρκειας 15 ετών, που η εταιρεία είχε παράσχει κατά την αγορά ενός στρώματος.

Με το υπ ́ αριθμ. 3822/12.02.2015 έγγραφό του, ο "Συνήγορος του Καταναλωτή" διαβίβασε στην καταγγελλόμενη εταιρεία την παραπάνω αναφορά και ζήτησε να εκθέσει τις απόψεις της. Επί του ανωτέρω εγγράφου η εταιρεία τοποθετήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. εισερχ. 5041/25.02.2015 επιστολή της, στην οποία και επαναλάμβανε την πρόταση, που είχε απευθύνει στην καταναλώτρια, μετά την όχληση της τελευταίας και τον διενεργηθέντα επιτόπιο έλεγχο του προϊόντος από τον αρμόδιο υπεύθυνο ελέγχου της εταιρείας, η οποία πρόταση συνίστατο στην αντικατάσταση του στρώματος με έκπτωση ποσοστού 25% και την τοποθέτηση τραβέρσας επί της υπάρχουσας βάσης.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω