Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία με διακριτικό τίτλο "THE GOLDEN ATHENS SPA" σχετικά με επιστροφή ποσού 435,04 ευρώ στην καταναλώτρια για υπηρεσίες που δεν της παρασχέθηκαν (αρ. Πρωτ. 45397)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
(άρθρο 3 παρ. 1 ν. 3297/2004)

Α. Η Αρχή μας δέχθηκε την αναφορά της κ. Ε*** Κ*** (αριθ.πρωτ.εισερχ. 37072/11-10- 2017), η οποία ζητά να της επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε στον προμηθευτή για το κόστος του ανεκτέλεστου υπολοίπου των υπηρεσιών, λόγω υποβολής δήλωσης υπαναχώρησης εκ των από 14.06.2017 και 15.06.2017 συμβάσεών της με το κέντρο αισθητικής και αδυνατίσματος “ΡΙΕΤ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.” (με το διακριτικό τίτλο “THE GOLDEN ATHENS SPA”) στις 15 Ιουνίου 2017. Η αναφορά της κ. *** διαβιβάσθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2017 (αριθ.πρωτ. 37434) στο ως άνω κέντρο αδυνατίσματος. Η εταιρεία “ΡΙΕΤ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”, απέστειλε τα αποδεικτικά των παρασχεθεισών υπηρεσιών έγγραφα που της ζητήθηκαν από την Αρχή και απάντησε (αριθ.πρωτ.εισερχ. 40153/31-10-2017) ότι το κόστος του υπολοίπου προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 428,51 ευρώ. Η απάντηση της εταιρείας με τα αποδεικτικά της έγγραφα διαβιβάσθηκε στην κ. *** με το υπ ́αριθ.πρωτ. 40347/31-10-2017 έγγραφο του Συνήγορου του Καταναλωτή. Η καταναλώτρια με την από 8/11/2017 επιστολή της (αριθ.πρωτ.εισερχ. 41926/10-11-2017) διαμαρτυρήθηκε εκ νέου και ενημέρωσε την Αρχή ότι δεν της έχει επιστραφεί το ως άνω ποσό (η επιστολή αυτή διαβιβάζεται στον προμηθευτή με την παρούσα).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω