Έγγραφη σύστασης προς τις εταιρίες "DIGITAL TRACER ELECTRONICS S.A." και "E GALAXY Ε.Ε.": Ελαττωματική πώληση / Σύμβαση από απόσταση (αρ. Πρωτ. 21794)

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ
(άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως ισχύει)

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των στοιχείων του υπό κρίση φακέλου (υπ' αριθ. πρωτ. εισερχ. 29859/10.12.15 αναφορά του κ. ...), λεκτέα τα ακόλουθα:

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Οι μετά την 13.06.2014 εξ αποστάσεως συναφθείσες συμβάσεις διέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ της 25ης Οκτωβρίου 2011 (σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου / ΕΕ L 304/64 της 22.11.2011), όπως έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με την υπ' αριθ. Ζ1- 891/13.08.13 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β ́ 2144/30.08.13).

Οι από απόσταση συμβάσεις συνιστούν κατηγορία συναλλαγών που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς η μη ταυτόχρονη φυσική παρουσία των μερών συχνά οδηγεί σε δυσχέρεια κατανόησης των λεπτομερειών τους ή της ακριβούς φύσης και περιγραφής των αγαθών. Δεδομένης της αυξημένης επικινδυνότητάς τους, θεσπίστηκαν διατάξεις πιο αυστηρές από τις προισχύσασες, για την αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, υφίσταται πλέον δυνατότητα  αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, ακόμα και αν έχει γίνει χρήση του προϊόντος από τον καταναλωτή, και μάλιστα σε βαθμό μεγαλύτερο από αυτόν που είναι απολύτως αναγκαίος για να διαπιστωθεί η φύση, η λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του. Τονίζεται ότι: Ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την εξ αποστάσεως σύμβαση (άρθρο 3ε παρ. 1 ν. 2251/94 όπως ισχύει), ωστόσο εάν ο προμηθευτής δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης όπως απαιτείται, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 12 μήνες μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας (άρθρο 3 στ παρ. 1).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω