Σύσταση προς την εταιρία κ. ΤΟΠΟΖΙΔΗ ΝΙΚ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ - TOPTELEPHONY TELECOM σχετικά με αποχρέωση και επιστροφή σε καταναλωτή του τέλους ενεργοποίησης (εφάπαξ καταβολής αγοράς εξοπλισμού) - Διαγραφή από το συμβατικό κείμενο καταχρηστικού Γ.Ο.Σ. - Βελτίωση Διαδικασιών - Εξυπηρέτησης καταναλωτών

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε αναφορά κατά της επιχείρησης του κ. ΤΟΠΟΖΙΔΗ ΝΙΚ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ - TOPTELEPHONY Υπηρεσίες Τηλεφωνίας & Διαδικτύου, με την οποία ο καταναλωτής αιτήθηκε τη διαμεσολάβηση της Αρχής για την επιστροφή του τέλους ενεργοποίησης (εφάπαξ καταβολής αγοράς εξοπλισμού) αξίας ογδόντα (80) Ευρώ το οποίο η ως άνω καταγγελλόμενη καταλόγισε προκειμένου να ενεργοποιηθούν υπηρεσίες διαδικτύου (VDSL 30/30) στην οικία του.

Η Αρχή, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς και λαμβάνοντας υπόψη ότι από την περιγραφείσα πρακτική οποία ενδέχεται να επηρεάζεται μεγάλος αριθμός καταναλωτών-συνδρομητών απευθύνει σύσταση προς την επιχείρηση του κ. ΤΟΠΟΖΙΔΗ ΝΙΚ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  - TOPTELEPHONY TELECOM όπως:

1) προβεί άμεσα στην αποχρέωση του τέλους ενεργοποίησης και την επιστροφή προς τον καταναλωτή του ποσού των (80) ογδόντα Ευρώ.

2) προβεί στην αποστολή τεχνικών-υπαλλήλων της στην οικία του καταναλωτή προκειμένου να αποσυνδέσουν και αφαιρέσουν με τη δέουσα προσοχή την εγκατάσταση ή εξοπλισμό προοριζόμενο για την παροχή της υπηρεσίας, με δαπάνες της ίδιας της εταιρίας.

3) Διαγράψει από το συμβατικό της κείμενο τμήμα του όρου 27. ή άλλου όρου με παρόμοιο περιεχόμενο σύμφωνα με τον οποίο παρακρατείται το τέλος ενεργοποίησης (εφαρμόζεται όρος 11) όταν δεν παραδοθεί η υπηρεσία στην ώρα της.

4) Αναβαθμίσει τις διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Γενικών Αδειών.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω