Έγγραφη σύσταση σχετικά με τις υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.): Ζημία σε οικιακές συσκευές από διαταραχές στην τάση του ηλ. ρεύματος (βλ. άρθρο 8 ν. 2251/1994, άρθρο 127 ν. 4001/2011, άρθρα 14, 15, 16 και 43-50, 70, 79 Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) (αρ. Πρωτ. 23078)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Αναφορικά με τη διαδικασία διερεύνησης της από 1 Φεβρουαρίου 2017 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 3669) του κ.......... στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), σχετικά με την πρόκληση βλαβών (ψυγείο, τρόφιμα) αξίας τουλάχιστον 1.630 ευρώ από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης του ακινήτου λόγω ζημιάς στον μετρητή της παροχής, η οποία οφείλεται, σύμφωνα με τον καταναλωτή, στις διαταραχές στην τάση του παρεχόμενου ηλεκτρικού ρεύματος του Δικτύου Διανομής Χ.Τ., επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Η Αρχή μας έχει ήδη εκδώσει έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα (αριθ. πρωτ. 379/8 Σεπτεμβρίου 2009) σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και την πρόκληση ζημιών από διαταραχές στην τάση, καθώς και την ευθύνη των εμπλεκομένων μερών και ιδιαίτερα του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (βλ. άρθρο 127 ν. 4001/2011). Kατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του υπό κρίση φακέλου και των διαλαμβανομένων στην παραπάνω Σύσταση της Αρχής και έχοντας ιδιαίτερα υπόψη:

Α1) Τις συναλλακτικές υποχρεώσεις ασφάλειας και πρόνοιας και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης τους οποίους οφείλει να τηρεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τη διασφάλιση της ποιότητας της τάσης του παρεχομένου ηλεκτρικού ρεύματος (σωστή μελέτη – κατασκευή, ανανέωση και επιτήρηση δικτύου, επιθεώρηση - συντήρηση εγκαταστάσεων, ρύθμιση τάσης, ύπαρξη εξοπλισμού προστασίας- γείωση δικτύου, συντονισμό των διαταραχών των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των καταναλωτών) (βλ. άρθρο 127 ν. 4001/2011, άρθρα 14, 15, 16 και 43-50, 70, 79 Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και άρθρο 8 ν. 2251/1994 όπως ισχύουν), καθώς και το οικείο βάρος απόδειξης για την τήρησή τους το οποίο φέρει ο Διαχειριστής του Δικτύου (βλ. άρθρο 8 ν. 2251/1994, όπως ισχύει).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω