Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΖΕΝΙΘ Α.Ε.: Μη σύναψη έγγραφης σύμβασης προμήθειας - Μη τήρηση υποχρεώσεων ενημέρωσης σύμβασης από απόσταση - Μη χορήγηση υποδείγματος Υπαναχώρησης (άρθρο 3β παρ. 8 και 9 ν. 2251/1994 όπως ισχύει)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς :

Ι) Απευθύνει Σύσταση προς την εταιρεία ΖΕΝΙΘ Α.Ε. να προχωρήσει στη διαγραφή της ρήτρας πρόωρης λύσης της σύμβασης,

ΙΙ) Αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που η εταιρεία ΖΕΝΙΘ Α.Ε. και η κ. ...... δεν αποδεχθούν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ.5 του αρθρ. 4 του ν.3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04).

III) Διαβιβάζει την παρούσα Σύσταση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις δικές τους κατά νόμο ενέργειες.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω