Έγγραφη σύσταση προς την Τράπεζα APLHA BANK Α.Ε.: Αποστολή πρακτικών συμφωνιών ρύθμισης οφειλής και αποδοχής χρέους σε υπερήμερους δανειολήπτες από διάφορα μέρη της Ελλάδας, μέσω συνεργαζόμενων με την Τράπεζα δικηγόρων, χωρίς τη συναίνεση και την υπογραφή τους. Παύση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής και δη επιθετικής, κατ΄εφαρμογήν των άρθρων 9α επ. και 9ζ επ. του ν.2251/1994. Επανορθωτική δήλωση της Τράπεζας. (αρ. Πρωτ. 20724)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)


Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη από τον ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/23.12.04) με τη συναινετική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, δέχθηκε τις αναφορές των κ.κ. Ι.Ε., Κ.Σ., Ν.Ν., Δ.Σ., Ν.Ε. και Μ.Σ. κατά της ALPHA BANK Α.Ε., στις οποίες δόθηκαν αριθμ. πρωτ. 10780/12.04.2016, 13605/10.05.2016, 2538/25.01.2017, 3341/30.01.2017, 4888/10.02.2017 και 6743/22.02.2017, αντίστοιχα.
Στις αναφορές τους οι καταγγέλλοντες-δανειολήπτες που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τα χρέη τους, ανέφεραν ότι, έλαβαν από συνεργαζόμενο με την Τράπεζα δικηγορικό γραφείο που ενεργούσε για λογαριασμό αυτής, πρακτικά συμφωνιών ρύθμισης με πίνακες μηνιαίων δόσεων τα οποία έφεραν μόνο την υπογραφή νομικού εκπροσώπου της Τράπεζας και στα οποία η τελευταία τούς εμφάνιζε να έχουν και αυτοί συμφωνήσει τηλεφωνικά με δικηγόρο της Τράπεζας στη σχετική ρύθμιση και να έχουν αναγνωρίσει την οφειλή τους προς την Τράπεζα. Ωστόσο, οι καταγγέλλοντες-δανειολήπτες αρνούνταν ότι είχαν τηλεφωνικά παράσχει τη συναίνεσή τους για τη σχετική ρύθμιση και για την αναγνώριση της οφειλής τους. Στο αίτημά τους δε για παροχή από την Τράπεζα της απομαγνητοφωνημένης συνομιλίας, έλαβαν την απάντηση ότι δεν υφίστατο καμία  καταγεγραμμένη συνομιλία με τους δικηγόρους της Τράπεζας.
Επιπλέον, τα περισσότερα από τα σχετικά πρακτικά συμφωνιών δεν προέβλεπαν δικαίωμα υπαναχώρησης στους δανειολήπτες, ενώ και σε όσα προβλεπόταν δικαίωμα υπαναχώρησης τριάντα (30) ημερών, το σχετικό δικαίωμα δεν μπορούσε να ασκηθεί από τον δανειολήπτη που τον αφορούσε, καθώς οι καταγγέλλοντες επισήμαναν ότι έλαβαν γνώση των σχετικών επιστολών- πρακτικών συμφωνιών μετά την παρέλευση των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έφεραν οι ως άνω επιστολές-πρακτικά συμφωνίας, ήτοι μετά την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης του ως άνω δικαιώματος.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω