Έγγραφη σύσταση προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Υποχρεώσεις Προμηθευτών Ηλ. Ενέργειας - Εξυπηρέτηση Πελατών - Ευάλωτος Πελάτης - Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές - Μη ορθή ενημέρωση του Πελάτη σχετικά με το Τιμολόγιο Προμήθειας - Μη Διακανονισμός οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις για τους Ευάλωτους Πελάτες (βλ. άρθρα 9γ επ. 2251/1994, παρ.2 άρθρο 37, άρθρα 39 και 45 και εδ. στ', παρ. 2 άρθρο 3 Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες, ΑΚ 288, 342) (αρ. Πρωτ. 11701)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 23 Ιανουαρίου 2018 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 3624/23-1-18) .......... στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με την μη ορθή ενημέρωση Ευάλωτου Πελάτη για τα δικαιώματα του και την άρνηση διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα με τις διατάξεις για τους Ευάλωτους Πελάτες και έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποχρέωση των Προμηθευτών Ηλ. Ενέργειας να παρέχουν τη δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης των οφειλών των Ευάλωτων Οικιακών Πελατών (βλ. άρθρο 52 ν. 4001/2011, άρθρο 34 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας, υπ' αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Υπουργού ΠΕΚΑ σχετικά με την ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών), κάθε μηνιαία δόση της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Πελάτη.

2. Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (βλ. Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027, όπως ισχύει).

3.α) Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την υποχρέωση ορθής εξυπηρέτησης των Πελατών και την έκδοση τεκμηριωμένης απάντησης του Προμηθευτή σε έγγραφα ερωτήματα των καταναλωτών, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος (βλ. άρθρο 45 και Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω