Έγγραφη σύσταση προς τις εταιρείες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε.: Διόρθωση Μέτρησης - Αναδρομική Τιμολόγηση Ηλ. Ενέργειας - Αμφισβήτηση της έκθεσης εκτίμησης της κατανάλωσης - Υπέρβαση του χρονικού διαστήματος αναδρομικής τιμολόγησης (24 μήνες) (αρ.Πρωτ. 14459)

ΘΕΜΑ: Αναφορά του......... (αρ. πρωτ. εισερχ. 5586Α/12-10-12).

Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 23 Δεκεμβρίου 2013 αναφορά (αρ. πρωτ. εισερχομένου 27585/23-12-13) του ........, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με την αναδρομική διόρθωση δεδομένων μετρήσεων ύψους 166357 ΩΧΒ (23.880 ευρώ) για χρονικό διάστημα από 07/09/09 μέχρι 11/04/13 λόγω αντίστροφης σύνδεσης ενός εκ των τριών μετασχηματιστών της μετρητικής διάταξης με αποτέλεσμα την καταγραφή του ενός τρίτου της καταναλισκομένης ενέργειας, και έχοντας υπόψη:

1. α) i) ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. 3 του άρθρου 3 και παρ. 6 άρθρο 11 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου), οι Πελάτες οφείλουν να μεριμνούν για την ασφάλεια των μετρητών και των μετρήσεων τους λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία αυτών από ζημίες ή παρεμβάσεις τρίτων και να αναφέρουν άμεσα κάθε ζημία στον Διαχειριστή του Δικτύου ενώ ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να διενεργεί οπτικό έλεγχο της μετρητικής διάταξης προκειμένου να εντοπίζονται εμφανείς ζημιές, φθορές και εν γένει συνθήκες λειτουργίας οι  οποίες ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην ορθή καταγραφή της μετρούμενης ενέργειας.

ii) ότι ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής κατά τη συλλογή των μετρήσεων, ελέγχει οπτικά τον μετρητή αλλά και τη μέτρηση, και ιδίως την συμβατότητα αυτής με το ιστορικότης κατανάλωσης και έχει την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης του μετρητή ή/και της διόρθωσης των μετρήσεων που προκύπτουν από τη μη ορθή καταγραφή της διακινούμενης ενέργειας (παρ. 5 άρθρο 13 και άρθρο 14 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου ). Για τη διόρθωση των δεδομένων ο Διαχειριστής του Δικτύου συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση στην οποία προσδιορίζεται το μέγεθος, ο χρόνος εμφάνισης και η εξέλιξη του σφάλματος, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη φύση του προβλήματος, την εκτίμηση του σφάλματος μέτρησης βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων και δοκιμών του μετρητή ή και ιστορικά στοιχεία μετρήσεων και στατιστικών στοιχείων. (άρθρο 16 Εγχειριδίου)

iii) το γεγονός ότι ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής έχει το δικαίωμα διόρθωσης των μετρήσεων που προκύπτουν από τη μη ορθή καταγραφή της διακινούμενης ενέργειας (παρ. 6 άρθρου 13 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, όπως ισχύει), σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των μετρήσεων, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τους 24 μήνες που προηγούνται της διαπίστωσης του προβλήματος ή το ήμισυ της περιόδου μεταξύ του τελευταίου ελέγχου ή δοκιμής του μετρητή, όπoια από τις δύο περιόδους είναι η συντομότερη (παρ. 6 άρθρο 13 και παρ. 5 άρθρου 16 Εγχειριδίου) αλλά και ότι, σύμφωνα με συστηματική και τελολογική ερμηνεία της υπό κρίση διάταξης και τις αρχές της καλής πίστης, ο Προμηθευτής Ηλ. Ενέργειας, δύναται να αξιώσει το τίμημα της παρεχομένης ηλ, ενέργειας και πέρα του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, σε περίπτωση ηθελημένων παρέμβασης του Πελάτη στον μετρητή (βλ. και 914 ΑΚ).

β) i) το γεγονός ότι η παραβίαση της υποχρέωσης ορθής συλλογής, ελέγχου και διόρθωσης των δεδομένων και των μετρητικών διατάξεων από το Διαχειριστή του Δικτύου δύναται να συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση ζημίας στον καταναλωτή, ήτοι, την αποφυγή λήψης μέτρων περιορισμού της κατανάλωσης ή μέτρων αντιμετώπισης ελαττωματικής ή και ασυνείδητης λειτουργίας του ηλεκτρικού οικιακού εξοπλισμού, λόγω παραπλάνησης, ως προς την αξία και το μέγεθος της κατανάλωσης (297 επ., 380 επ. ΑΚ).  Η απόδειξη ή η ισχυρή πιθανολόγηση της ύπαρξης και του προσδιορισμού της σχετικής ζημίας συνδέεται άμεσα με την χαμηλότερη διαμόρφωση της κατανάλωσης κατά το χρονικό διάστημα μετά την αποκατάσταση της λανθασμένης καταγραφής ή τιμολόγησης.

ii) το γεγονός ότι για τον υπολογισμό της ανωτέρω ζημίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το οικείο πταίσμα του καταναλωτή ως προς την επεύλευση ή επέκταση αυτής, σε περίπτωση που αυτός, παρά την έκδοση αισθητά χαμηλών λογαριασμών κατανάλωσης, δεν προέβη στη λήψη μέτρων για τη διερεύνηση των αιτιών της χαμηλής κατανάλωσης και στην ενημέρωση της εταιρείας (300 ΑΚ παρ. 3 άρθρο 3 Εγχειριδίου)
Περαιτέρω δε, στην περίπτωση αισθητά μεγάλων αλλαγών στην κατανάλωση και τοκδοθέν τιμολόγιο, η ανωτέρω συμπεριφορά δύναται να καθιστά ανίσχυρη και καταχρηστική την επίκληση της τιμολόγησης με βάση την περιορισμένη προθεσμία διετούς διόρθωσης και να θεμελιώνει την αναστολή της σχετικής παραγραφής (βλ. ΑΚ 255, 281 και ΑΚ 914. επίσης Β. Βαθρακοκοίλη, ΕΡΝΟΜΑΚ, 2002, άρθρο 255 ΑΚ, σελ. 1045), γ) το γεγονός ότι λόγω της σπουδαιότητας της παροχής ηλ. ρεύματος για την σωματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική υπόσταση αλλά και την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την επαγγελματική απασχόληση και ανέλιξη του καταναλωτή (57 ΑΚ), το μέτρο της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και σε περίπτωση νόμιμης ληξιπρόθεσμης οφειλής, θα πρέπει να ασκείται εντός των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο οικονομικός και κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος (βλ. 281, 288 ΑΚ) και συνεπώς σε συσσώρευση οφειλών λόγω αναδρομικής καταμέτρησης θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα διακανονισμού της οφειλής σε δόσεις, σε σχετική αντιστοιχία με το χρονικό διάστημα της αναδρομικότητας.

2. α) τους αντικρουόμενους ισχυρισμούς των μερών σχετικά με την επίπτωση του υπό κρίση σφάλματος στην καταγραφή της κατανάλωσης (βλ. από 04-06-14 έγγραφό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε σχετικά με την καταγραφή του ενός τρίτου της κατανάλωσης αλλά και από 02-12-2013 γνωμοδότηση ιδιώτη Μ. Μηχανικού σχετικά με τη δυνατότητα καταγραφής έως και 2/3 της κατανάλωσης),

β) το γεγονός ότι μετά την αποκατάσταση του σφάλματος, τα καταγεγραμμένα μεγέθη καταναλώσεων κυμαίνονται σε επίπεδα παρόμοια με τα προηγούμενα έτη και, σε κάθε
περίπτωση, δεν είναι ικανά να στοιχειοθετήσουν εκτίμηση σχετικά με την κατανάλωση τριπλάσιων μεγεθών κατανάλωσης κατά τα παρελθόντα έτη, σύμφωνα και με τον όγκο
εργασίας της επιχείρησης, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Ι) Απευθύνει σύσταση προς τις εταιρείες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και ΔΕΗ Α.Ε.:
να προχωρήσουν α) σε μείωση της υπό κρίση κατ' εκτίμηση κατανάλωσης και της σχετικής τιμολόγησης κατά το ήμισυ αυτής, (σε συμφωνία και με το χρονικό διάστημα διόρθωσης του άρθρου 16 του Εγχειριδίου ΔΜΠΕΠΔ) και β) την καταβολή αυτής σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονικό διακανονισμό,

ΙΙ) Καλεί τις εταιρείες ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον ......., να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην
παρούσα έγγραφη σύσταση.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω