Έγγραφη σύσταση προς μεσίτη. Παρακράτηση μεσιτικής αμοιβής, που είχε προκαταβληθεί, αν και η σύναψη της σύμβασης μισθώσεως, για την οποία είχε μεσολαβήσει ο μεσίτης ματαιώθηκε. (αρ. Πρωτ. 18446)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η  Σ Υ Σ Τ Α Σ Η – Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ ́ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 16.12.2013 αναφοράς του κ. (***) (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 27033), σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2013 την αναφορά του κ. (***), στην οποία δόθηκε αριθμ. πρωτ 27033. Με την αναφορά του ο
καταγγέλλων παραπονείται ότι ο μεσίτης κ. Κων/νος Μαλλιγιάννης δεν του επέστρεψε τη μεσιτική αμοιβή, που του είχε προκαταβάλει, αν και η σύναψη της σύμβασης μισθώσεως, για την οποία είχε μεσολαβήσει ο ανωτέρω, ματαιώθηκε.

Με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 27469/20.12.2013 και 2434/04.02.2014 έγγραφά του, ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» διαβίβασε στον καταγγελλόμενο την παραπάνω αναφορά και ζήτησε να εκθέσει τις απόψεις του, χωρίς, ωστόσο να λάβει καμία απάντηση, ενώ η δεύτερη ως άνω υπομνηστική επιστολή επεστράφη από τα ΕΛ.ΤΑ. με την ένδειξη “αζήτητο”.
Προκειμένου να επιχειρηθεί η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, τα εμπλεκόμενα μέρη εκλήθησαν στις 20 Μαρτίου 2014 στα γραφεία της Αρχής. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία, ο κ. Μαλλιγιάννης δεν προσήλθε στη συνάντηση και σε τηλεφωνική μας επικοινωνία ενημέρωσε ότι δεν έλαβε γνώση της ειδοποίησης για την συνάντηση. Κατόπιν τούτου, ο κ. Μαλλιγιάννης έστειλε την με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 6843/27.03.2014 απάντησή του, ενώ προσδιορίστηκε νέα συνάντηση για τις 13 Μαϊου 2014, στην οποία ο κ.(***) εκπροσωπήθηκε από την κα (***), με την οποία επρόκειτο να προβεί σε ενοικίαση του διαμερίσματος που είχε υποδείξει ο κ. Μαλλιγιάννης.

Κατά την ανωτέρω συνάντηση, αφού έγινε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, ο κ. Μαλλιγιάννης υποστήριξε ότι εμμένει στην αρχική του θέση, όπως αυτή διατυπώθηκε στην ανωτέρω απάντησή του και υπεγράφη το με αριθμ. πρωτ. 10594/13.05.2014 πρακτικό συνάντησης, με το οποίο διαπιστώθηκε η αποτυχία συμβιβαστικής επίλυσης της καταναλωτικής διαφοράς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τυχόν αιτιάσεις που προβλήθηκαν το πρώτον κατά την ανωτέρω συνάντηση, δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας διαφοράς και δεν δύναται να διερευνηθούν. Ειδικότερα, στην εν θέματι περίπτωση, ο κ. (***) απευθύνθηκε στο μεσιτικό γραφείο του κ. Μαλλιγιάννη, προκειμένου ο τελευταίος να του δείξει διαμέρισμα που ενδιέφερε εκείνον και την κα (***) προς ενοικίαση, το οποίο είχαν βρει ηλεκτρονικά στο site “spitogatos.gr”.

Ο κ. (***) καταγγέλλει ότι, αν και προκατέβαλε στον κ. Μαλλιγιάννη τη μεσιτική αμοιβή, ύψους 330 ευρώ πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου, παρασυρόμενος από τη διαβεβαίωση της συνεργάτη του κ. Μαλλιγιάννη, κας (***) ότι, σε περίπτωση μη υπογραφής μισθωτηρίου, θα του επιστραφεί η μεσιτική αμοιβή, ο κ. Μαλλιγιάννης δεν αποδίδει το ανωτέρω ποσό στον κ. (***), παρόλο που η σύναψη της μισθωτικής σύμβασης ματαιώθηκε.

Ο κ. Μαλλιγιάννης στην απάντησή του ισχυρίζεται ότι η σύμβαση της μισθώσεως επί του μισθίου, το οποίο είχε υποδείξει, καταρτίστηκε και ότι εν συνεχεία ο μισθωτής κ. (***) προέβη σε καταγγελία αυτής ισχυριζόμενος ότι το μίσθιο δεν καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες, με αποτέλεσμα ο εκμισθωτής να κρατήσει ως αποζημίωση το πρώτο μίσθωμα, καθώς και το ποσό που είχε εισπράξει ως εγγύηση από τον κ. (***).

Προσθέτει δε ότι, αφού η σύμβαση λύθηκε μετά την κατάρτισή της, εκείνος δεν υποχρεούται σε επιστροφή της αμοιβής που έλαβε για την περαίωση της μεσιτικής εντολής και ότι τυχόν επιστροφή της θα του προξενήσει ζημία, δεδομένου ότι έχει καταβάλει τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και θα επιβαρυνθεί και με τον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από αυτήν, ως εισόδημα της χρήσης 2013.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω