Έγγραφη σύσταση προς την EΥΔΑΠ Α.Ε. σχετικά με αναπροσαρμογή χρεώσεων που προέκυψαν από αφανή διαρροή παροχής κοινόχρηστου χώρου (αρ. Πρωτ. 12385)

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή χρεώσεων προκύπτουσες από αφανή διαρροή παροχής κοινόχρηστου χώρου.
Σχετ.: Υπόθεση κ. ..................... υπ’ αριθ. πρωτ. 13697/31.05.2013 αναφορά.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
(Άρθρο 4 παρ. 5Ν. 3297/2004)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 31.05.2013 αναφοράς με αριθμ. πρωτ. 13697/31.05.2013 της ......................... στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας κατά το άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3297/2004 (Φ.Ε.Κ. 259Α) και κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εν λόγω αναφορά η καταναλώτρια είναι ιδιοκτήτρια κατοικίας επί της οδού .................. στο .............. Τμήμα της ιδιοκτησίας αυτής είναι και η αυλή με μικρό κήπο του οποίου η ύδρευση εξυπηρετείται από παροχή της ΕΥΔΑΠ συγκεκριμένα τον υδρομετρητή με στοιχεία Α90Ε1273. Η συνήθης κατανάλωση επί (30) τριάντα συνεχή έτη κυμαίνεται από 30 έως 90 Ευρώ, ενώ ο πλέον πρόσφατος λογαριασμός περιόδου 16.01.2013-26.04.2013 αρ. λογ. 20501600161004 ανέρχεται σε (21) είκοσι ένα Ευρώ. Στο λογαριασμό έκδοσης 31.10.2012 και που αφορά την περίοδο 10.07.2012- 18.10.2012 διαπίστωσε υπερκατανάλωση ύδατος με συνολική αξία λογαριασμού 1.574 Ευρώ. Η καταναλώτρια κάλεσε άμεσα υδραυλικό ο οποίος διαπίστωσε αφανή διαρροή ύδατος έκλεισε το διακόπτη και επισκεύασε την υπόγεια σωλήνωση η οποία προκάλεσε την υπόγεια-αφανή διαρροή. Ο επόμενος λογαριασμός με ημερομηνία έκδοσης 24.01.2013 και περιόδου 19.10.2012-16.01.2013 παρουσίασε επίσης αυξημένη κατανάλωση και συνακόλουθη υπερχρέωση, διότι η περίοδος κατανάλωσης αφορούσε χρονικό διάστημα προγενέστερο της επισκευής σχετιζόμενης με την αφανή διαρροή. Σύμφωνα με την καταναλώτρια ήταν ανθρωπίνως αδύνατος ο εντοπισμός της υπόγειας διαρροής. Επίσης, δεν υπήρχε καμία ένδειξη στην επιφάνεια. Ο μόνος που διαπίστωσε στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα την εν λόγω υπερκατανάλωση ήταν ο αρμόδιος καταμετρητής υπάλληλος της ΕΥΔΑΠ ο οποίος μέσα στα πλαίσια της περιοδικής καταγραφής των ενδείξεων του υδρομέτρου διεπίστωσε την υπέρμετρη κατανάλωση. Σύμφωνα με τη καταναλώτρια ο εν λόγω υπάλληλος όφειλε να μεριμνήσει για την άμεση διακοπή της λειτουργίας του μετρητή. Αντ' αυτού ο υπάλληλος δεν προέβη σε κάποια ενέργεια παρά απλά (όπως ισχυρίζεται η ΕΥΔΑΠ) θυροκόλλησε αυτοκόλλητο ειδοποίησης περί του γεγονότος (έλεγχο εσωτερικής εγκατάστασης). Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της καταναλώτριας αλλά και (7) επτά εργαζομένων (επισυνάπτονται στην αναφορά ονοματεπώνυμα και υπογραφές) στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο του κτιρίου δεν εντοπίστηκε κάποια σχετική θυροκόλληση. Επίσης, διερωτάται γιατί, ενώ υπάλληλος της ΕΥΔΑΠ εντόπισε την ασυνήθη κατανάλωση προκύπτουσα από τη μεγάλη ταχύτητα καταμέτρησης που δεν αιτιολογείται σε φυσιολογική
κατανάλωση δεν έκλεισε αμέσως τον διακόπτη του μετρητή ή και δεν ειδοποίησε κάποιον ή κάποιους από τους παρακείμενους στα γραφεία του κτιρίου σχετικά με την διαρροή. Εάν είχε μεριμνήσει σχετικά θα είχε προληφθεί τουλάχιστον η απώλεια ύδατος που ακολούθησε μετά την πρώτη καταμέτρηση και συγκεκριμένα (462) τετρακόσια εξήντα δύο κυβικά μέτρα τιμολογηθέντα (2.674) δύο χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα Ευρώ, που περιλαμβάνονται στο δεύτερο επίμαχο λογαριασμό. Η κ.................... θεωρεί καταχρηστική την χρέωση ποσότητας νερού αξίας (4.248) τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα οχτώ Ευρώ, την οποία ουδέποτε χρησιμοποίησε, αλλά διέφυγε στο υπέδαφος από αφανή διαρροή την οποία ήταν ανθρωπίνως αδύνατον να εντοπίσει. Επίσης, τονίζει το θέμα του μη εντοπισμού της σχετικής θυροκολλημένης ειδοποίησης από την ίδια, καθώς και επιπλέον εφτά άτομα που ευρίσκονταν στον παρακείμενο χώρο, όπως και της μη ανάλογης προφορικής επισήμανσης του συμβάντος από τον αρμόδιο καταμετρητή.

Συμπερασματικά ζητά την αναμόρφωση των εν λόγω λογαριασμών με βάση τα ιστορικά στοιχεία πραγματικών καταναλώσεων οι οποίοι επί (30) τριάντα χρόνια κυμαίνονται από (50-90) πενήντα-ενενήντα Ευρώ. Επίσης, είναι αντίθετη με τη προϋπόθεση που θέτει η ΕΥΔΑΠ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναμόρφωσης του λογαριασμού και αφορά την αποδοχή εκ μέρους της με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ότι εκ νέου αίτημα για χορήγηση έκπτωσης στην παροχή δεν ικανοποιείται πριν την παρέλευση διετίας από την προηγούμενη έκπτωση. Σε εξέλιξη της υπόθεσης η καταναλώτρια μας ενημέρωσε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 26716/11.12.2013 επιστολή της ότι στις 04.12.2013 διεπίστωσε σε έλεγχο του φρεατίου της εν λόγω παροχής το κλείσιμο του διακόπτη παροχής νερού και την επικόλληση καρτέλας ειδοποίησης (ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ). Η εφαρμογή ανάλογης διαδικασίας κατά την καταμέτρηση θα είχε αποτρέψει τη μετέπειτα απώλεια και σχετική τιμολόγηση.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω