Έγγραφη σύσταση προς την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές - Χρεώσεις Δικτύου - Αναιτιολόγητη χρέωση - Όρια και Ευθύνη μερών για ζημιές στο Δίκτυο Διανομής (βλ.άρθρο 140 ν. 4001/2011, Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027, όπως ισχύει, άρθρο 66 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας, άρθρο 9γ. επ. ν. 2251/1994) (αρ. Πρωτ. 41354)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση – Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 20 Μαΐου 2020 αναφοράς του ........ (αρ. πρωτ. εισερχομένου 24511/20.5.2020) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), αναφορικά με την αξίωση από την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της καταβολής από τον καταναλωτή των εξόδων αποκατάστασης της καλής λειτουργίας του Δικτύου Διανομής, αξίας 221 ευρώ, λόγω επικαλούμενης πρόκλησης ζημίας από τον καταναλωτή σε καλώδιο του Δικτύου Διανομής, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, και έχοντας υπόψη:

1. Ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η συντήρηση, η αποκατάσταση βλαβών του Δικτύου, των μετρητικών διατάξεων καθώς και του μετρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού διενεργείται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Διαχειριστή του Δικτύου (άρθρο 66, 86 Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ, άρθρο 4 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω