Έγγραφη σύσταση προς τις εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Υποχρεώσεις Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλ. Ενέργειας - Μη ορθή Λειτουργία Μετρητή - Αναδρομική Διόρθωση Κατανάλωσης πέραν των 24 μηνών - Μη Αιτολογημένη Διόρθωση (βλ. άρθρα 87-93, 95 Κώδικα Διαχείρησης ΕΔΔΗΕ, Εγχειριδίο Ρευματοκλοπών, άρθρο 16 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Μετρητών Δικτύου) (αρ. Πρωτ. 11702)

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα

Σε συνέχεια της διερεύνησης της από 25 Μαΐου 2017 αναφοράς (αρ. πρωτ. εισερχομένου 18405) ............ στην Αρχή μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, σχετικά με την αναδρομική διόρθωση δεδομένων μετρήσεων μεγέθους 11.145 kwh και αξίας 1.620 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 09-07-2010 έως και 14-06-2015, λόγω διαπίστωσης παρέμβασης στη μετρητική διάταξη (παραβίαση κιβωτίου και ακροδεκτών, ανάποδη συνδεσμολογία σε μετρητή) με αποτέλεσμα την πιθανότητα παρέμβασης στην ορθή καταγραφή της κατανάλωσης, και έχοντας υπόψη:

1.α) 'Οτι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. 3 του άρθρου 3 και παρ. 6 άρθρο 11 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου), οι Πελάτες οφείλουν να μεριμνούν για την ασφάλεια των μετρητών και των μετρήσεών τους, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία αυτών από ζημίες ή παρεμβάσεις τρίτων και να αναφέρουν άμεσα κάθε ζημία στον Διαχειριστή του Δικτύου, καθώς και να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις ενδείξεις των μετρητών τους και να ενημερώνουν τον Διαχειριστή του Δικτύου και τον Προμηθευτή τους σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων σε σχέση με τα ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης ή τα μεγέθη τα οποία αναφέρονται στον λογαριασμό τους.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω