Έγγραφη σύσταση πόρισμα προς την Alpha Bank: Χρέωση προμήθειας ανάληψης ξένων τραπεζογραμματίων από καταθετικό λογαριασμό συναλλάγματος (αρ. Πρωτ. 12708)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
(Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ́), με σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από 29.09.2015 αναφοράς της κ. ............. (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 23080/ 29.09.2015), σας αποστέλλουμε την παρούσα, για να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε την αναφορά της κ. ............. κατά της τράπεζας Alpha Bank στην οποία δόθηκε αριθμ. πρωτ. 23080/ 29.9.2015. Στην ως άνω έγγραφη αναφορά της η καταναλώτρια διαμαρτύρεται για τη χρέωση προμήθειας ανάληψης ξένων τραπεζογραμματίων από λογαριασμό συναλλάγματος που διατηρούσε στην ανωτέρω τράπεζα κατά τη διάρκεια ισχύος των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). Από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και σε συνέχεια τηλεφωνικών επικοινωνιών που είχε η Αρχή μας με την κ.............. προέκυψε ότι η τελευταία είχε προβεί στην εν λόγω τράπεζα πριν από μια δεκαετία σε άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου σε ξένο νόμισμα, συγκεκριμένα σε δολάρια Αμερικής. Στον ως άνω λογαριασμό είχε κατατέθει σε φυσική μορφή (μετρητά) το ποσό των 2.750 δολαρίων. Στις 24.09.2015, ημερομηνία κατά την οποία η καταναλώτρια ζήτησε να κάνει ανάληψη από τον συγκεκριμένο λογαριασμό στο κατάστημα της πλατείας Κοραή της Alpha Bank στον Πειραιά, ενημερώθηκε ότι εξαιτίας των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων δεν θα μπορούσε να προβεί σε ανάληψη ποσού άνω των 420 ευρώ σε δολάρια, ενώ για την ανάληψη αυτή θα χρεωνόταν από την τράπεζα με σχετική προμήθεια ύψους 10 ευρώ. Αυτή η προμήθεια θα χρεωνόταν κάθε φορά που θα έκανε ανάληψη σε δολάρια, με βάση τον τιμοκατάλογο της τράπεζας, σύμφωνα με τον οποίο στον όρο 4.5 αναφέρεται ότι: “Ανάληψη ξένων τραπεζογραμματίων από λογαριασμούς συναλλάγματος του ιδίου ή άλλου νομίσματος: ποσοστό προμήθειας 0,40%, με ελάχιστο ποσό σε ευρώ 10”. Κατόπιν των ανωτέρω η καταναλώτρια έκανε ανάληψη 400 δολάρια και χρεώθηκε από την τράπεζα με 10 ευρώ προμήθεια.
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 23361/01.10.2015 έγγραφό του, ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» διαβίβασε στην ALPHA BANK την παραπάνω αναφορά και ζήτησε να εκτεθούν εγγράφως οι απόψεις της, καθώς και να αποσταλούν οποιαδήποτε έγγραφα στοιχεία που αφορούσαν την υπόθεση και θα ήταν χρήσιμα για την περαιτέρω διερεύνησή της.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω