Έγγραφη σύσταση προς την Eταιρία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης: Μη αναλυτική αιτιολόγηση χρέωσης τέλους τροποποίησης της σύνδεσης με το σύστημα διανομής φυσικού αερίου ύψους 792 ευρώ, λόγω τροποποίησης των πραγματικών συνθηκών του ακινήτου (άρθρο 9ζ του ν. 2251/1994). (αρ. Πρωτ. 5339)

ΘΕΜΑ: Αναφορά των κ.κ. ........

Σε συνέχεια της διερεύνησης της ανωτέρω από 26 Ιανουαρίου 2014 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 1836) των κ.κ. ..........στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κατ' άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α'), σχετικά με την χρέωση τέλους τροποποίησης της σύνδεσης με το σύστημα διανομής φυσικού αερίου ύψους 792 ευρώ, λόγω τροποποίησης των πραγματικών συνθηκών του ακινήτου, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με το δικαίωμα του Αδειούχου για αξίωση των εύλογων δαπανών (εργασίες, υλικά) τροποποίησης μιας σύνδεσης, ως αμοιβή για την εκτέλεση έργου ή ως αποζημίωση, κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή ή για λόγους που ανάγονται στην σφαίρα ευθύνης του καταναλωτή (βλ. όρο 4.1.10 της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, ΑΚ 681, 682 και 288, 297, 330),

β) ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9ζ επ. του ν. 2251/1994, όπως ισχύει απαγορεύονται ως αθέμιτες οι επιθετικές εμπορικές πρακτικές, οι οποίες είναι αντίθετες με τις απαιτήσεις της επαγγελματικής ευσυνειδησίας και χρησιμοποιώντας κατάχρηση επιρροής παρεμποδίζουν σημαντικά την συναλλακτική ελευθερία του καταναλωτή, όπως η μη αιτιολογημένη εκκαθάριση της οφειλής με συνέπεια τη δημιουργία αμφιβολίας στον καταναλωτή ως προς την νομιμότητα και, κατά συνέπεια, την καταβολή του σχετικού τιμήματος,

δ) τη μη υποβολή στοιχείων από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. σχετικά με την αιτιολόγηση και τον νόμιμο καθορισμό του υπό κρίση τέλους τροποποίησης της σύνδεσης σύμφωνα με τις εύλογες δαπάνες πραγματοποίησης αυτού, με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της υπό κρίση διαφοράς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

Ι) Απευθύνει σύσταση προς την εταιρεία ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. να προχωρήσει σε μείωση του υπό κρίση τέλους τροποποίησης της σύνδεσης κατά διακόσια (200) ευρώ.

ΙΙI) Καλεί την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και τους ........ό, να γνωστοποιήσουν στην Αρχή εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχονται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα
έγγραφη σύσταση.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Λευτέρης Γ. Ζαγορίτης

Επισυναπτόμενα αρχεία
Attached Files

Συνεχίστε με τα παρακάτω